พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 140

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 141

1

ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคE้องทูลต่อพระองคEขอทรงรีบตอบข้าพระองคEขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับเสียงข้าพระองคEเมื่อข้าพระองคE้องทูลพระองคEP>

2

ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองคEป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักตรEระองคEและที่ข้าพระองคEกมือขึ้นเป็นดังเครื่องสัตวบูชาเวลาเย็น

3

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองคEขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองคEP>

4

ขออย่าให้จิตใจข้าพระองคEอนเอียงไปหาความชั่วใดEหรือให้ข้าพระองคEาละวนอยู่กับการชั่วร้ายร่วมกับคนที่ทำความชั่วช้า และขออย่าให้ข้าพระองคEินของโอชะของเขา

5

ขอให้คนชอบธรรมตีข้าพระองคEจะเป็นความเมตตาแก่ข้าพระองคEขอให้เขาติเตียนข้าพระองคEจะเป็นน้ำมันดีเลิศซึ่งจะไม่ให้ศีรษะข้าพระองคEตก เพราะข้าพระองคEังอธิษฐานต่อสู้ความชั่วของเขาทั้งหลายอยูEP>

6

เมื่อผู้พิพากษาทั้งหลายของเขาถูกโยนลงที่หน้าผา เขาจะได้ยินถ้อยคำของข้าพระองคEเพราะเป็นถ้อยคำไพเราะ

7

กระดูกของเราทั้งหลายกระจายที่ปากแดนผู้ตายฉันใด เหมือนเมื่อคนหนึ่งตัดและแตกไม้อยู่บนแผ่นดินฉันนั้น

8

โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองคEระผู้เป็นเจ้า ตาของข้าพระองคEพ่งตรงพระองคEข้าพระองคEางใจในพระองคEขออย่าให้จิตใจข้าพระองคEร้คุณธรรม

9

ขอพระองคEรงรักษาข้าพระองคEห้พ้นจากกับซึ่งเขาวางดักข้าพระองคEวEและจากบ่วงแร้วของผู้กระทำความชั่วช้า

10

ขอให้คนชั่วตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้าพระองคE่านพ้นไป

เพลงสดุดี / Psalms 142

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com