พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 139

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 140

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากคนชั่วร้าย ขอทรงสงวนข้าพระองคEว้จากคนทารุณ

2

ผู้คิดปองร้ายอยู่ในจิตใจของเขา และก่อกวนต่อเนื่องกันให้มีสงครามขึ้น

3

เขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงู และภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูพิษ เซลาหEP>

4

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงรักษาข้าพระองคEว้ให้พ้นจากมือของคนชั่ว ขอทรงสงวนข้าพระองคEว้จากคนทารุณ ผู้คิดแผนการพลิกเท้าของข้าพระองคEP>

5

คนโอหังได้ซ่อนกับดักข้าพระองคEละวางบ่วงไวEที่ข้างทางเขากางตาข่าย เขาตั้งบ่วงแร้วดักข้าพระองคEเซลาหEP>

6

ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮวาหE่า "พระองคEรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงฟังเสียงทูลวิงวอนของข้าพระองคEP>

7

โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองคEระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดของข้าพระองคEพระองคEรงคลุมศีรษะข้าพระองคEว้ในยามศึก

8

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขออย่าทรงอนุมัติตามความปรารถนาของคนชั่ว อย่าให้การคิดปองร้ายของเขาคืบหน้าไป เกลือกว่าเขาจะยกตัวขึ้น เซลาหEP>

9

ฝ่ายศีรษะของคนที่ล้อมข้าพระองคEว้นั้น ขอให้ความสาระแนแห่งริมฝีปากของเขาท่วมเขา

10

ขอให้ถ่านที่ลุกอยู่ตกใส่เขา ขอให้เขาถูกทิ้งในไฟลงไปในบ่อ ไม่ให้ลุกขึ้นมาอีก

11

ขออย่าให้เขาตั้งคนส่อเสียดไว้ในแผ่นดิน ขอให้ความร้ายล่าคนทารุณจนคว่ำเขาไดE

12

ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาหEะทรงกระทำความเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกขEาก และทรงจัดความยุติธรรมให้แก่คนขัดสน

13

แน่นอนทีเดียว ที่คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองคEคนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยู่ต่อเบื้องพระพักตรEระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 141

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com