พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 133

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 134

1

มาเถิด มาถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาหEบรรดาท่านผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระเยโฮวาหEผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาหEนกลางคืน

2

จงยกมือของท่านขึ้นในสถานบริสุทธิEและถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาหEP>

3

ขอพระเยโฮวาหEรงอำนวยพระพรท่านจากศิโยน คือพระองคEู้ทรงสร้างฟ้าสวรรคEละแผ่นดินโลก

เพลงสดุดี / Psalms 135

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com