พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 131

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 132

1

ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงระลึกถึงดาวิดและความลำบากยากเข็ญทั้งสิ้นของท่าน

2

ว่า ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาหEย่างไร และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEองยาโคบว่า

3

"แน่นอนข้าพระองคEะไม่เข้าตัวบ้านหรือขึ้นไปนอนบนที่นอนของตน

4

ข้าพระองคEะไม่ให้นัยนEาของข้าพระองคEลับ หรือให้หนังตาเคลิ้มไป

5

จนกว่าข้าพระองคEะหาสถานที่สำหรับพระเยโฮวาหEดEคือที่ประทับของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิEองยาโคบ"

6

ดูเถิด เราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาหEเราได้พบสิ่งนี้ในนาของป่าไมEP>

7

"เราจะไปยังที่ประทับของพระองคEเราจะนมัสการที่รองพระบาทของพระองคE

8

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองคEทั้งพระองคEละหีบแห่งอานุภาพของพระองคEP>

9

ขอปุโรหิตของพระองคEวมความชอบธรรม และให้วิสุทธิชนของพระองคEห่ร้องด้วยความชื่นบาน

10

เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองคEขออย่าทรงเมินพระพักตรEนีจากผู้ที่พระองคEรงเจิมไว้นั้น

11

พระเยโฮวาหEรงปฏิญาณกับดาวิดอันเป็นสัจจะ ซึ่งพระองคEะไม่ทรงหันกลับคือว่า "เราจะตั้งผลจากตัวของเจ้าไว้บนบัลลังกEองเจ้า

12

ถ้าบรรดาบุตรของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซึ่งเราจะสอนเขา เหล่าบุตรของเขาทั้งหลายด้วยเช่นกันจะนั่งบนบัลลังกEองเจ้าเป็นนิตยE

13

เพราะพระเยโฮวาหEรงเลือกศิโยน พระองคEีพระประสงคEะให้เป็นที่ประทับของพระองคEP>

14

ตรัสว่า "นี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิตยEเราจะอยู่ที่นีEเพราะปรารถนาเช่นนั้น

15

เราจะอำนวยพรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนีEเราจะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยขนมปัง

16

เราจะเอาความรอดห่มปุโรหิตของเมืองนั้น และวิสุทธิชนของเมืองนั้นจะโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

17

ณ ที่นั้นเราจะกระทำให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสำหรับดาวิด เราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่งสำหรับผู้รับเจิมของเรา

18

เราจะเอาความอายห่มศัตรูของท่าน แต่มงกุฎของท่านจะแวมวามอยู่บนท่าน"

เพลงสดุดี / Psalms 133

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com