พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 130

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 131

1

ข้าแต่พระเยโฮวาหEจิตใจของข้าพระองคEิได้เห่อเหิม และนัยนEาของข้าพระองคEิได้ยโส ข้าพระองคEิได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โต หรือเรื่องมหัศจรรยEกินตัวของข้าพระองคEP>

2

แต่ข้าพระองคEด้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองคEอย่างเด็กที่หย่านมมารดาของตนแล้ว จิตใจของข้าพระองคEหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้ว

3

จงให้อิสราเอลหวังใจในพระเยโฮวาหEั้งแต่กาลบัดนี้สืบไปเป็นนิตยEP>

เพลงสดุดี / Psalms 132

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com