พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 127

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 128

1

ทุกคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาหE็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองคEP>

2

เพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข

3

ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโตEของท่าน

4

ดูเถิด คนที่ยำเกรงพระเยโฮวาหEะได้รับพระพรดั่งนี้แหละ

5

พระเยโฮวาหEะทรงอำนวยพระพรท่านจากศิโยน และท่านจะเห็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาชีวิตของท่าน

6

เออ ท่านจะเห็นลูกหลานของท่าน และสันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล

เพลงสดุดี / Psalms 129

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com