พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 125

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 126

1

เมื่อพระเยโฮวาหEรงให้ศิโยนกลับมาจากการเป็นเชลย เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป

2

ปากของเราได้หัวเราะเต็มทีEและลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า "พระเยโฮวาหEรงกระทำการมโหฬารให้เขา"

3

พระเยโฮวาหEรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี

4

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงให้ข้าพระองคEั้งหลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางน้ำไหลที่ทางใตEP>

5

บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน

6

ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชอันมีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

เพลงสดุดี / Psalms 127

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com