พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 119

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 120

1

เมื่อข้าพเจ้าทุกขEจ ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEและพระองคEรงฟังข้าพเจ้า

2

คือทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงช่วยจิตใจข้าพระองคEห้พ้นจากริมฝีปากมุสา จากลิ้นที่หลอกลวง"

3

แน่ะ ลิ้นหลอกลวงเอE จะประทานสิ่งใดแก่เจ้าและจะเพิ่มเติมอะไรให้เจ้าอีก

4

ลูกธนูคมของนักรบกับถ่านไม้จำพวกสนจูนิเปอรEี่ลุกโพลง น่ะซี

5

วิบัติแก่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอาศัยกับชนเมเชค ที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นทEองคนเคดารEP>

6

จิตใจข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้ว

7

ข้าพเจ้าชอบสันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด เขาหนุนสงคราม

เพลงสดุดี / Psalms 121

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com