พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 116

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 117

1

โอ ประชาชาติทั้งปวงเอE จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด ชนชาติทั้งหลายเอE จงยกย่องพระองคEถิด

2

เพราะความเมตตาของพระองคEี่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวง และความจริงของพระเยโฮวาหEำรงเป็นนิตยEจงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 118

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com