พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 114

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 115

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEมิใช่แก่เหล่าข้าพระองคEมิใช่แก่เหล่าข้าพระองคEพระเจ้าข้า แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองคEเพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองคEและความจริงของพระองคEP>

2

ทำไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า "บัดนี้พระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่ไหนเล่า"

3

แต่พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรคEสิ่งใดที่พระองคEอพระทัยพระองคE็ทรงกระทำ

4

รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ เป็นหัตถกรรมของมนุษยEP>

5

รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ไดEมีตา แต่ดูไม่ไดEP>

6

มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ดมไม่ไดEP>

7

มีมือ แต่คลำไม่ไดEมีเท้า แต่เดินไม่ไดEรูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ไดEP>

8

ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน

9

โอ อิสราเอลเอE จงวางใจในพระเยโฮวาหEถิด พระองคEรงเป็นความอุปถัมภEละเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย

10

โอ วงศEานอาโรนเอE จงวางใจในพระเยโฮวาหEถิด พระองคEรงเป็นความอุปถัมภEละเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย

11

ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาหEอE จงวางใจในพระเยโฮวาหEถิด พระองคEรงเป็นความอุปถัมภEละเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย

12

พระเยโฮวาหEรงเป็นห่วงเราทั้งหลาย พระองคEะทรงอำนวยพระพรเราทั้งหลาย พระองคEะทรงอำนวยพระพรแก่วงศEานอิสราเอล พระองคEะทรงอำนวยพระพรแก่วงศEานอาโรน

13

พระองคEะทรงอำนวยพระพรแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเยโฮวาหEั้งผู้น้อยและผู้ใหญEP>

14

พระเยโฮวาหEะทรงให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่าน

15

ท่านได้รับพระพรจากพระเยโฮวาหEู้ทรงสร้างฟ้าสวรรคEละแผ่นดินโลก

16

ฟ้าสวรรคEป็นฟ้าสวรรคEองพระเยโฮวาหEแต่พระองคEรงประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

17

คนตายไม่สรรเสริญพระเยโฮวาหEหรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั้น

18

แต่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเยโฮวาหEตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิตยEจงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 116

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com