พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 113

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 114

1

เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียิปตEคือวงศEานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา

2

ยูดาหEลายเป็นสถานบริสุทธิEองพระองคEอิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองคEP>

3

ทะเลมองแล้วหนี จอรEดนหันกลับ

4

ภูเขากระโดดเหมือนแกะผูEเนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ

5

เป็นอะไรนะ โอ ทะเลเอE เจ้าจึงหนี แม่น้ำจอรEดนเอE เจ้าจึงหันกลับ

6

ภูเขาเอE เจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะผูEเนินเขาเอE เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ

7

แผ่นดินเอE สั่นเทิ้มเถิด ต่อเบื้องพระพักตรEระเยโฮวาหEต่อเบื้องพระพักตรEระเจ้าของยาโคบ

8

ผู้ให้หินเป็นสระน้ำ หินเหล็กไฟเป็นน้ำพุ

เพลงสดุดี / Psalms 115

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com