พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 112

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 113

1

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด โอ บรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาหEอE จงสรรเสริญเถิด จงสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาหEP>

2

สาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาหEั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิตยEP>

3

ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตยEึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตยEกพระนามของพระเยโฮวาหEป็นที่สรรเสริญ

4

พระเยโฮวาหEระทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งปวง และสง่าราศีของพระองคEูงเหนือฟ้าสวรรคEP>

5

ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเยโฮวาหEระเจ้าของเรา ผู้ประทับบนที่สูง

6

ผู้ถ่อมพระทัยลงทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงในฟ้าสวรรคEละแผ่นดินโลก

7

พระองคEรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า

8

เพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านาย คือบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองคEP>

9

พระองคEปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยูEเป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตร จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 114

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com