พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 106

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 107

1

โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEเพราะพระองคEระเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองคEำรงเป็นนิตยEP>

2

ให้ผู้ที่พระเยโฮวาหEรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด คือผู้ที่พระองคEรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษEP>

3

และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลาย จากตะวันออก และจากตะวันตก จากเหนือและจากใตEP>

4

เขาก็พเนจรอยู่ในป่าในที่แห้งแล้ง หาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยไดEP>

5

หิวโหยและกระหาย จิตใจของเขาก็อ่อนระอาไปในตัวเขา

6

แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาหEพระองคEรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกขEจของเขา

7

พระองคEรงนำเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยไดEP>

8

โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEพราะความดีของพระองคEเพราะการมหัศจรรยEองพระองคEี่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

9

เพราะผู้ที่กระหาย พระองคEรงให้เขาอิ่ม และผู้ที่หิว พระองคEรงให้เขาหนำใจด้วยของดี

10

ผู้ที่นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราช ถูกขังอยู่ด้วยความทุกขEากและติดตรวน

11

เพราะเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า และหยามคำปรึกษาขององคEู้สูงสุด

12

พระองคEึงทรงกระทำจิตใจของเขาทั้งหลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนัก เขาล้มลงและไม่มีใครช่วย

13

แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาหEพระองคEรงให้เขารอดจากความทุกขEจของเขา

14

พระองคEรงนำเขาออกมาจากความมืดและเงามัจจุราช และทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบั้น

15

โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEพราะความดีของพระองคEเพราะการมหัศจรรยEองพระองคEี่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

16

เพราะพระองคEรงพังประตูทองสัมฤทธิEละทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย

17

เขาเป็นคนโง่เพราะการละเมิดของเขา และเพราะความชั่วช้าของเขา เขาต้องทนความทุกขEาก

18

จิตใจเขารังเกียจอาหารทุกชนิดและเข้าไปใกล้ประตูความตาย

19

แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาหEพระองคEรงให้เขารอดจากความทุกขEจของเขา

20

พระองคEรงใช้พระวจนะของพระองคEปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลายเขา

21

โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEพราะความดีของพระองคEเพราะการมหัศจรรยEองพระองคEี่มีอยู่ต่อบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

22

และให้เขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณ และเล่าพระราชกิจของพระองคE้วยความชื่นบาน

23

ผู้ที่ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญEP>

24

เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเยโฮวาหEและการมหัศจรรยEองพระองคEนที่น้ำลึก

25

เพราะพระองคEรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่นทะเลกำเริบ

26

คนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึก ใจของเขาละลายไปเพราะเหตุความยากลำบาก

27

เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลง

28

แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาหEพระองคEรงช่วยนำเขาออกจากความทุกขEจของเขา

29

พระองคEรงกระทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่ง

30

แล้วเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบ และพระองคEรงนำเขามายังท่าที่เขาปรารถนา

31

โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEพราะความดีของพระองคEเพราะการมหัศจรรยEองพระองคEี่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

32

ให้เขายอพระเกียรติพระองคEนชุมนุมประชาชน และสรรเสริญพระองคEนที่ประชุมของผู้อาวุโส

33

พระองคEรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดาร น้ำพุให้เป็นดินแห้งผาก

34

แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่แห้งแล้ง เพราะเหตุความโหดร้ายของชาวเมือง

35

พระองคEรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำ แผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้ำพุ

36

และพระองคEรงให้คนหิวโหยอาศัยที่นั่น เพื่อเขาจะสถาปนานครซึ่งพอจะอาศัยไดEP>

37

เขาหว่านนา และปลูกสวนองุ่นและได้ผลดกมาก

38

โดยพระพรของพระองคEขาทั้งหลายทวีผลมากยิ่ง และพระองคEิได้ทรงให้วัวของเขาลดจำนวนลง

39

เมื่อเขาถูกทำให้น้อยลงและถูกเหยียดให้ต่ำโดยการบีบบังคับกับความยากลำบากและความโศกเศร้า

40

พระองคEรงเทความดูหมิ่นลงบนเจ้านาย ทรงกระทำให้เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีหนทาง

41

แต่พระองคEรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกขEาก และกระทำให้ครอบครัวของเขามากอย่างฝูงแพะแกะ

42

คนชอบธรรมจะเห็นและยินดี และความชั่วช้าทั้งปวงก็จะปิดปากของมัน

43

ผู้ใดฉลาดและจะรักษาสิ่งเหล่านีEก็จะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาหEP>

เพลงสดุดี / Psalms 108

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com