พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 105

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 106

1

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEเพราะพระองคEระเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองคEำรงเป็นนิตยEP>

2

ผู้ใดจะพรรณนาถึงพระราชกิจอันทรงมหิทธิฤทธิEองพระเยโฮวาหEผู้ใดจะแสดงถึงพระเกียรติของพระองคEย่างครบถ้วนไดEP>

3

บรรดาผู้ที่ประพฤติความยุติธรรมก็เป็นสุข และผู้ที่กระทำความชอบธรรมตลอดเวลา

4

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงระลึกถึงข้าพระองคE้วยความโปรดปรานซึ่งพระองคEรงมีต่อประชาชนของพระองคEโอ ขอทรงประทานความรอดของพระองคEห้แก่ข้าพระองคEP>

5

เพื่อข้าพระองคEะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาผู้เลือกสรรของพระองคEเพื่อข้าพระองคEะเปรมปรีดิEนความยินดีแห่งประชาชาติของพระองคEเพื่อข้าพระองคEะอวดได้ร่วมกับมรดกของพระองคEP>

6

ทั้งข้าพระองคEั้งหลายและบรรพบุรุษของข้าพระองคEด้กระทำบาปแล้ว ข้าพระองคEั้งหลายได้กระทำความชั่วช้า ข้าพระองคEั้งหลายได้กระทำอย่างชั่วร้าย

7

บรรพบุรุษของข้าพระองคEั้งหลายเมื่อท่านอยู่ในอียิปตE่านมิได้เข้าใจการมหัศจรรยEองพระองคEท่านมิได้ระลึกถึงความเมตตาอันอุดมของพระองคEแต่ได้กบฏต่อพระองคEี่ทะเล ที่ทะเลแดง

8

ถึงกระนั้นพระองคEังทรงช่วยท่านให้รอดเพราะเห็นแก่พระนามของพระองคEเพื่อพระองคEะให้ทราบถึงฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองคEP>

9

พระองคEรงขนาบทะเลแดง มันก็แห้งไป และพระองคEรงนำท่านข้ามที่ลึกอย่างกับเดินข้ามถิ่นทุรกันดาร

10

พระองคEึงทรงช่วยท่านให้พ้นมือของผู้ที่เกลียดชังท่าน และไถ่ท่านจากเงื้อมมือของศัตรู

11

และน้ำท่วมปฏิปักษEองท่าน เขาไม่เหลือสักคนเดียว

12

แล้วท่านเชื่อพระวจนะของพระองคEท่านร้องเพลงสรรเสริญพระองคEP>

13

แต่ไม่ช้าท่านก็ลืมพระราชกิจของพระองคEสีย ท่านไม่คอยพระดำรัสปรึกษาของพระองคEP>

14

แต่ในถิ่นทุรกันดารนั้นท่านมีความอยากอย่างรุนแรง และได้ทดลองพระเจ้าในทะเลทราย

15

พระองคEรงประทานสิ่งที่ท่านขอ แต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางจิตใจท่าน

16

เมื่อคนในค่ายริษยาโมเสสและอาโรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาหEP>

17

พื้นแผ่นดินอ้าปากกลืนดาธานและทับคณะอาบีรัมเสีย

18

ไฟระเบิดในคณะของท่านและเปลวเพลิงผลาญคนชั่วเสีย

19

ท่านได้สร้างลูกวัวในโฮเรบและนมัสการรูปเคารพหล่อ

20

ท่านจึงเอาสง่าราศีของพระเจ้าแลกกับรูปของวัวที่กินหญ้า

21

ท่านลืมพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ผู้ได้ทรงกระทำพระราชกิจใหญ่โตในอียิปตEP>

22

ทำการมหัศจรรยEนแผ่นดินของฮามและสิ่งน่าคร้ามกลัวที่ทะเลแดง

23

เพราะฉะนั้นพระองคEรัสว่าจะทำลายท่านเสีย ดีแต่โมเสสผู้เลือกสรรของพระองคEด้มายืนเฝ้าทัดทานพระองคEเพื่อหันพระพิโรธของพระองคEสียจากการทำลาย

24

แล้วท่านก็ดูถูกแผ่นดินอันร่มรื่นนั้น ท่านไม่เชื่อพระวนจะของพระองคEP>

25

ท่านบ่นอยู่ในเต็นทEองท่าน และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหEP>

26

เพราะฉะนั้นพระองคEรงยกพระหัตถEองพระองคEฏิญาณต่อท่าน ว่าจะทำให้ท่านล้มตายในถิ่นทุรกันดาร

27

และจะกระจายเชื้อสายของท่านไปท่ามกลางประชาชาติ หว่านเขาไปทั่วประเทศทั้งหลาย

28

แล้วท่านก็ไปติดพันอยู่กับพระบาอัลแห่งเมืองเปโอรEและรับประทานเครื่องสัตวบูชาที่บูชาพระตาย

29

ท่านยั่วเย้าพระองคEห้ทรงกริ้วด้วยการกระทำของท่าน และโรคระบาดเกิดขึ้นท่ามกลางท่าน

30

แล้วฟีเนหัสได้ยืนขึ้นจัดการลงโทษและโรคระบาดนั้นก็หยุด

31

ที่เขาทำนั้นพระองคEรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขาตลอดทุกชั่วอายุสืบต่อไปเป็นนิตยEP>

32

ท่านทำให้พระองคEริ้วที่น้ำแห่งการโต้เถียง เพราะเรื่องของท่านนีEโมเสสก็พลอยเสียหายด้วย

33

เพราะท่านทำให้จิตใจโมเสสขมขื่น ดังนั้นริมฝีปากของเขาจึงพูดถ้อยคำหุนหัน

34

ท่านมิได้ทำลายชนชาติทั้งหลายตามที่พระเยโฮวาหEรงบัญชาท่านไวEP>

35

แต่ท่านได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านั้น และหัดทำอย่างที่เขาทำกัน

36

ท่านปรนนิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสำหรับท่าน

37

ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรสาวของท่านถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแก่ปีศาจ

38

ท่านเทโลหิตผู้ไร้ผิดออกมาคือโลหิตบุตรชายบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้ฆ่าเป็นเครื่องสักการบูชาแก่รูปเคารพแห่งคานาอัน แผ่นดินก็มลทินไปด้วยโลหิต

39

ท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วยการกระทำของท่าน และประพฤติเยี่ยงโสเภณีในการกระทำของท่าน

40

แล้วความกริ้วของพระเยโฮวาหE็พลุ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองคEและพระองคEรงรังเกียจมรดกของพระองคEP>

41

พระองคEรงมอบท่านไว้ในมือประชาชาติต่างEบรรดาผู้ที่เกลียดท่านจึงปกครองเหนือท่าน

42

ศัตรูของท่านได้บีบบังคับท่านและท่านตกไปอยู่ใต้อำนาจของเขา

43

พระองคEรงช่วยท่านให้พ้นหลายครั้ง แต่ท่านมักกบฏในจุดประสงคEองท่าน และถูกเหยียดลงด้วยความชั่วช้าของท่าน

44

ถึงอย่างไร เมื่อพระองคEดับเสียงร้องทูลของท่าน พระองคEรงสนพระทัยในความทุกขEจของท่าน

45

เพื่อเห็นแก่ท่าน พระองคEรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองคEและกลับทรงกรุณาตามความเมตตาอันอุดมของพระองคEP>

46

พระองคEรงให้ท่านได้รับความสงสารจากบรรดาผู้ที่ได้ยึดท่านไปเป็นเชลย

47

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพระองคEั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองคEั้งหลายให้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองคEั้งหลายจากท่ามกลางประชาชาติต่างEเพื่อข้าพระองคEั้งหลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามบริสุทธิEองพระองคEและเริงโลดในการสรรเสริญพระองคEP>

48

จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของอิสราเอลแต่นิรันดรEาลจนถึงนิรันดรEาล และขอประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า "เอเมน" จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 107

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com