พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 104

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาหEจงร้องทูลออกพระนามพระองคEจงให้บรรดาพระราชกิจของพระองคEจ้งแก่ชนชาติทั้งหลาย

2

จงร้องเพลงถวายพระองคEร้องเพลงสดุดีถวายพระองคEจงเล่าถึงการมหัศจรรยEั้งสิ้นของพระองคEP>

3

จงอวดพระนามบริสุทธิEองพระองคEให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเยโฮวาหEปรมปรีดิEP>

4

จงแสวงหาพระเยโฮวาหEและพระกำลังของพระองคEแสวงพระพักตรEองพระองคEรื่อยไป

5

จงระลึกถึงการอัศจรรยEึ่งพระองคEรงกระทำ การมหัศจรรยEละคำพิพากษาแห่งพระโอษฐEองพระองคEP>

6

โอ เชื้อสายของอับราฮัม ผู้รับใช้ของพระองคEเชื้อสายของยาโคบ ผู้เลือกสรรของพระองคEP>

7

พระองคEือพระเยโฮวาหEระเจ้าของเรา คำพิพากษาของพระองคEยู่ทั่วไปในแผ่นดินโลก

8

พระองคEรงจดจำพันธสัญญาของพระองคEยู่เป็นนิตยEคือพระวจนะที่พระองคEรงบัญชาไว้ตลอดชั่วหนึ่งพันชั่วอายุ

9

คือพันธสัญญาซึ่งพระองคEรงกระทำไว้กับอับราฮัม คำปฏิญาณซึ่งทรงกระทำไว้กับอิสอัค

10

ซึ่งพระองคEรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันดรEP>

11

ว่า "เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย"

12

เมื่อเขายังมีคนจำนวนน้อย จำนวนน้อยจริง ยังเป็นแต่คนอาศัยอยู่ในนั้น

13

พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น จากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง

14

พระองคEิได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองคEรงขนาบกษัตริยEลายองคE้วยเห็นแก่เขา

15

ว่า "อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไวEอย่าทำอันตรายแก่ผู้พยากรณEั้งหลายของเรา"

16

เมื่อพระองคEรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นที่แผ่นดิน และทรงทำลายอาหารที่บำรุงชีวิตเสียสิ้น

17

พระองคEรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซึ่งถูกขายไปเป็นทาส

18

เท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวน ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก

19

จนกว่าสิ่งที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้น พระวจนะของพระเยโฮวาหEดสอบเขา

20

กษัตริยE็ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขา ผู้ปกครองของชนชาติทั้งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ

21

กษัตริยEรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายเหนือวังของพระองคEเป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิEั้งปวงของพระองคEP>

22

ให้ผูกมัดเจ้านายของพระองคEามชอบใจ และสอนสติปัญญาแก่ผู้อาวุโสของพระองคEP>

23

แล้วอิสราเอลได้มาที่อียิปตEยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮาม

24

และพระเจ้าทรงกระทำให้ประชาชนของพระองคEีลูกดก และทรงกระทำให้เขาแข็งแรงกว่าคู่อริของเขา

25

พระองคEรงหันใจเขาเหล่านั้นให้เกลียดประชาชนของพระองคEให้ใช้กลอุบายแก่ผู้รับใช้ของพระองคEP>

26

พระองคEรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองคEและอาโรนผู้ที่พระองคEรงเลือกไวEP>

27

เขาทั้งสองกระทำหมายสำคัญท่ามกลางเขาทั้งหลาย ทำการมหัศจรรยEนแผ่นดินของฮาม

28

พระองคEรงใช้ความมืดมา กระทำให้แผ่นดินมืด เขาทั้งหลายมิได้กบฏต่อพระวจนะของพระองคEP>

29

พระองคEรงกระทำให้น้ำกลายเป็นเลือด และให้ปลาของเขาตาย

30

กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ที่แผ่นดินของเขา แม้ห้องในของกษัตริยEองเขาก็มี

31

พระองคEรัส และฝูงเหลือบก็มาและริ้นมีไปทั่วในแผ่นดินของเขา

32

พระองคEระทานลูกเห็บแก่เขาแทนฝน และไฟไหม้ทั่วแผ่นดินของเขา

33

พระองคEรงนาบเถาองุ่น และต้นมะเดื่อของเขา และทรงฟาดต้นไม้ในประเทศของเขาให้หัก

34

พระองคEรัส และตั๊กแตนวัยบินก็มา และตั๊กแตนวัยคลานมานับไม่ถ้วน

35

มากินพืชในแผ่นดินของเขาหมด และกินผลแห่งดินของเขาสิ้น

36

พระองคEรงสังหารบรรดาลูกหัวปีในแผ่นดินของเขา คือผลแรกแห่งกำลังทั้งสิ้นของเขา

37

แล้วพระองคEรงนำอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในตระกูลของพระองคEี่อ่อนแอ

38

เมื่อเขาพรากจากไป อียิปตE็ยินดี เพราะความครั่นคร้ามต่ออิสราเอลได้ตกอยู่บนเขา

39

พระองคEรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน

40

ประชาชนร้องขอ และพระองคEรงนำนกคุ่มมา และให้เขาอิ่มใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรคEP>

41

พระองคEรงเปิดหิน และน้ำก็ไหลออกมา มันไหลพุ่งไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง

42

เพราะพระองคEรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิEองพระองคEและอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองคEP>

43

พระองคEึงทรงนำประชาชนของพระองคEอกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนำผู้ที่เลือกสรรไว้นั้นด้วยความเบิกบานใจ

44

และพระองคEระทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติให้แก่เขา และเขาได้ผลงานของชาติทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิEP>

45

เพื่อเขาจะรักษากฎเกณฑEองพระองคEและถือปฏิบัติพระราชบัญญัติของพระองคEจงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 106

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com