พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 100

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 101

1

ข้าพระองคEะร้องเพลงเรื่องความเมตตาและความยุติธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคEะร้องเพลงถวายพระองคEP>

2

ข้าพระองคEะประพฤติอย่างเฉลียวฉลาดตามมรรคาที่ดีรอบคอบ โอ เมื่อไรพระองคEะเสด็จมาหาข้าพระองคEข้าพระองคEะดำเนินด้วยใจซื่อสัตยEายในเรือนของข้าพระองคEP>

3

ข้าพระองคEะไม่ตั้งสิ่งใดๆที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองคEข้าพระองคEกลียดกิจการของผู้ที่บิดตะกูด กิจการนั้นจะไม่ติดข้าพระองคEP>

4

ข้าพระองคEะอยู่ห่างไกลจากคนใจดื้อรั้น ข้าพระองคEะไม่คุ้นเคยคนชั่วร้ายเลย

5

บุคคลใดก็ตามใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเขาอย่างลับEข้าพระองคEะขจัดเขาออกเสีย คนที่มีตายโสและใจที่จองหอง ข้าพระองคEะไม่ยอมทนด้วย

6

นัยนEาข้าพระองคEะมองหาคนที่ซื่อตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองคEผู้ใดดำเนินในทางที่ดีรอบคอบ ผู้นั้นจะปรนนิบัติข้าพระองคEP>

7

ผู้ที่ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองคEคนใดที่พูดเท็จจะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อสายตาของข้าพระองคEP>

8

ข้าพระองคEะทำลายคนชั่วทั้งสิ้นในแผ่นดินเสียแต่เนิ่นEเพื่อว่าข้าพระองคEะได้ตัดบรรดาผู้กระทำชั่วออกเสียให้หมดจากนครของพระเยโฮวาหEP>

เพลงสดุดี / Psalms 102

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com