พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 91

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 92

1

เป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาหEโอ ข้าแต่องคEู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคEP>

2

ที่จะประกาศความเมตตาของพระองคEนเวลาเช้า และความสัตยEุจริตของพระองคEนกลางคืน

3

เป็นเสียงก้องไปด้วยพิณสิบสายและพิณใหญEและด้วยเสียงพิณเขาคูEP>

4

ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพราะพระองคEรงกระทำให้ข้าพระองคEินดีด้วยพระราชกิจของพระองคEข้าพระองคEะฉลองชัยชนะเนื่องในพระหัตถกิจของพระองคEP>

5

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระราชกิจของพระองคEหญ่หลวงนัก พระดำริของพระองคEุดลึกล้ำ

6

คนเขลาจะทราบไม่ไดEคนโฉดเข้าใจเรื่องนี้ไม่ไดEP>

7

ว่า ถึงแม้คนชั่วจะงอกขึ้นอย่างหญ้า และคนกระทำความชั่วช้าทั้งปวงเจริญขึ้น เขาทั้งหลายจะถูกทำลายเป็นนิตยEP>

8

ข้าแต่พระเยโฮวาหEแต่พระองคEรงอยู่บนที่สูงเป็นนิตยEP>

9

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพราะดูเถิด ศัตรูของพระองคEเพราะดูเถิด ศัตรูของพระองคEะพินาศ คนกระทำความชั่วช้าทั้งปวงจะต้องกระจัดกระจายไป

10

แต่พระองคEรงเชิดชูเขาของข้าพระองคEย่างกับเขาม้ายูนิคอน ข้าพระองคEะถูกเจิมด้วยน้ำมันใหมEP>

11

นัยนEาของข้าพระองคEะเห็นความปรารถนาของข้าพระองคE่อพวกศัตรูของข้าพระองคEั้นสำเร็จ หูของข้าพระองคEะได้ยินถึงความปรารถนาของข้าพระองคE่อคนชั่วที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองคEั้นสำเร็จ

12

คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดารEนเลบานอน

13

คนที่ถูกปลูกไว้ในพระนิเวศของพระเยโฮวาหEะเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลาย

14

เขาแก่แล้วก็ยังเกิดผล เขาจะมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยูEP>

15

เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาหEั้นเที่ยงธรรม พระองคEรงเป็นศิลาของข้าพระองคEในพระองคEม่มีความอธรรม

เพลงสดุดี / Psalms 93

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com