พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 87

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 88

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองคEข้าพระองคE้องทูลต่อพระพักตรEระองคEั้งกลางวันและกลางคืน

2

ขอคำอธิษฐานของข้าพระองคEาจำเพาะเบื้องพระพักตรEองพระองคEขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคำร้องทูลของข้าพระองคEP>

3

เพราะจิตใจของข้าพระองคEำบากเต็มที และชีวิตของข้าพระองคEข้าใกล้แดนผู้ตาย

4

เขานับข้าพระองคEนบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดน ข้าพระองคEป็นเหมือนชายที่ไม่มีกำลัง

5

เหมือนคนที่เขาทิ้งไว้ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่าที่นอนอยู่ในหลุมศพ ผู้ที่พระองคEิได้ทรงระลึกถึงอีก และเขาทั้งหลายถูกพรากเสียจากพระหัตถEองพระองคEP>

6

พระองคEรงใส่ข้าพระองคEว้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตาย ในแดนที่มืดและลึก

7

พระพิโรธของพระองคEนักอยู่บนข้าพระองคEและพระองคEรงทับถมข้าพระองคE้วยคลื่นทั้งสิ้นของพระองคEเซลาหEP>

8

พระองคEรงกันผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองคEห้ออกห่างจากข้าพระองคEพระองคEรงกระทำให้ข้าพระองคEป็นที่น่ารังเกียจต่อเขาทั้งหลาย ข้าพระองคEูกขัง ข้าพระองคEึงออกไปไม่ไดEP>

9

นัยนEาของข้าพระองคEัวไปเพราะความทุกขEข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคE้องทูลพระองคEุกวัน ข้าพระองคEูมือขึ้นต่อพระองคEP>

10

พระองคEะทรงกระทำการมหัศจรรยEพื่อคนตายหรือ ชาวแดนผู้ตายจะลุกขึ้นสรรเสริญพระองคEด้หรือ เซลาหEP>

11

เขาจะประกาศความเมตตาของพระองคEนหลุมศพหรือ หรือจะประกาศความสัตยEุจริตในแดนพินาศหรือ

12

ในความมืดเขาจะรู้จักการมหัศจรรยEองพระองคEรือ ในแผ่นดินแห่งความหลงลืมเขาจะรู้จักความชอบธรรมของพระองคEรือ

13

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEแต่ข้าพระองคE้องทูลต่อพระองคEในเวลาเช้าคำอธิษฐานของข้าพระองคEะขึ้นไปหาพระองคEP>

14

ข้าแต่พระเยโฮวาหEไฉนพระองคEรงเหวี่ยงจิตวิญญาณข้าพระองคEอกไปเสีย ไฉนพระองคEรงซ่อนพระพักตรEสียจากข้าพระองคEP>

15

ตั้งแต่เป็นอนุชนมา ข้าพระองคEุกขEากและพร้อมที่จะตาย ขณะข้าพระองคEนต่อความสยดสยองของพระองคEข้าพระองคEีจิตใจไขว้เขวไป

16

ความพิโรธอันแรงกล้าของพระองคEวาดไปเหนือข้าพระองคEสิ่งที่น่ากลัวจากพระองคEัดข้าพระองคEอกเสีย

17

มันล้อมข้าพระองคEว้รอบวันยังค่ำอย่างน้ำท่วม มันท่วมข้าพระองคEิด

18

พระองคEรงให้คนรักและสหายห่างเหินจากข้าพระองคEผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองคEยู่ในความมืด

เพลงสดุดี / Psalms 89

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com