พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 86

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 87

1

รากฐานของพระองคEยู่บนภูเขาอันบริสุทธิEP>

2

พระเยโฮวาหEรงรักประตูศิโยนมากยิ่งกว่าบรรดาที่อาศัยของยาโคบ

3

โอ นครแห่งพระเจ้าเอE เขากล่าวสรรเสริญเธอ เซลาหEP>

4

ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา เราระบุชื่อราหับและบาบิโลน ดูเถิด ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย เขากล่าวกันว่า "ผู้นี้เกิดที่นั่น"

5

และเขาจะพูดเรื่องศิโยนว่า "ผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้น" เพราะองคEู้สูงสุดนั่นแหละจะสถาปนาเมืองนั้นไวEP>

6

ขณะที่พระเยโฮวาหEรงจดชนชาติทั้งหลาย พระองคEะทรงบันทึกว่า "ผู้นี้เกิดที่นั่น" เซลาหEP>

7

นักร้องและนักเล่นเครื่องดนตรีจะอยู่ที่นั่น น้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอ

เพลงสดุดี / Psalms 88

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com