พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 82

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 83

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่งอยูEโอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงเงียบและเฉยอยูEP>

2

เพราะดูเถิด ศัตรูของพระองคEับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที่ชังพระองคEด้ยกศีรษะของเขาขึ้น

3

เขาวางแผนการแยบคายสู้ประชาชนของพระองคEเขาปรึกษากันสู้ผู้ที่พระองคEรงซ่อนอยูEP>

4

เขาพูดว่า "มาเถิด ให้เราตัดเขาออกจากการเป็นประชาชาติ เพื่อจะไม่ระลึกถึงชื่ออิสราเอลอีกต่อไป"

5

เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน เขาทำพันธสัญญาสู้พระองคEP>

6

คือ เต็นทEองเอโดม และคนอิชมาเอล โมอับ และคนฮาการEP>

7

เกบาล อัมโมน และอามาเลค ฟีลิสเตียกับชาวเมืองไทระ

8

อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย เขาได้ช่วยลูกหลานของโลต เซลาหEP>

9

ขอทรงทำกับเขาอย่างพระองคEรงกระทำกับมีเดียน อย่างที่ทำกับสิเสราและยาบินที่ลำธารคีโชน

10

ผู้ถูกทำลายที่ตำบลเอนโดรEผู้กลายเป็นปุEของที่ดิน

11

ขอทรงทำขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทำเจ้านายทั้งสิ้นของเขาเหมือนเศบารEละศาลมุนนา

12

ผู้ที่กล่าวว่า "ให้เราเอาที่อาศัยทั้งหลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิEองเราเถิด"

13

โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองคEขอทรงทำเขาให้เหมือนกงจักร เหมือนแกลบต่อหน้าลม

14

อย่างไฟเผาผลาญป่าไมEอย่างเปลวเพลิงที่ให้ภูเขาลุกโพลง

15

ขอทรงข่มเหงเขาด้วยพายุแรงกล้าของพระองคEและทรงทำให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองคEP>

16

ทรงให้หน้าของเขาเต็มไปด้วยความอาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพื่อเขาจะได้แสวงพระนามของพระองคEP>

17

ขอให้เขาอับอาย และกลัวอยู่เป็นนิตยEให้เขาอดสูและพินาศไป

18

เพื่อคนทั้งปวงจะทราบว่าพระองคEผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาหEต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

เพลงสดุดี / Psalms 84

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com