พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 80

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 81

1

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า พระกำลังของพวกเรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดังถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ

2

จงเปล่งเสียงสดุดี จงตีรำมะนาทั้งพิณเขาคู่อันไพเราะ และพิณใหญEP>

3

จงเป่าแตรเมื่อวันขึ้นค่ำ เมื่อวันเพ็ญ ณ วันการเลี้ยงของเรา

4

เพราะเป็นกฎเกณฑEำหรับอิสราเอล เป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยาโคบ

5

พระองคEรงตั้งให้เป็นพระโอวาทในโยเซฟ เมื่อพระองคEรงออกไปสู่แผ่นดินอียิปตEในที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินภาษาซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จัก

6

ว่า "เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขาเป็นอิสระพ้นกระจาด

7

เมื่อทุกขEจเจ้าเรียก เราก็ช่วยเจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที่ลับลี้ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่น้ำ ณ เมรีบาหEเซลาหEP>

8

โอ ประชาชนของเราเอE จงฟัง แล้วเราจะทักท้วงเจ้า โอ อิสราเอลเอE ถ้าเจ้าจะฟังเรา

9

จะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลย เจ้าจะไม่กราบไหว้พระต่างด้าว

10

เราคือพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า ผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปตEอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม

11

แต่ประชาชนของเราไม่ฟังเสียงของเรา อิสราเอลไม่ยอมรับเราเลย

12

เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเอง ให้ตามคำปรึกษาของเขาเอง

13

โอ ประชาชนของเรา น่าจะฟังเรา และอิสราเอล น่าจะเดินในทางทั้งหลายของเรา

14

แล้วไม่ช้า เราก็จะให้ศัตรูของเขานอบน้อมลง และจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขา"

15

บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระเยโฮวาหEะหมอบราบต่อพระองคE"แต่เวลาของเขาทั้งหลายจะยั่งยืนอยู่เป็นนิตยE

16

พระองคEะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด "เราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ำผึ้งที่มาจากหิน"

เพลงสดุดี / Psalms 82

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com