พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 77

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 78

1

โอ ประชาชนของข้าพเจ้าเอE จงเงี่ยหูฟังกฎของข้าพเจ้า เอียงหูของท่านทั้งหลายฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้า

2

ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวคำลึกลับของโบราณกาล

3

ถึงสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ทราบ ที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเรา

4

เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขา แต่จะบอกแก่ชั่วอายุที่กำลังเกิดมา ถึงการสรรเสริญพระเยโฮวาหEและฤทธานุภาพของพระองคEและการมหัศจรรยEึ่งพระองคEด้ทรงกระทำ

5

เพราะพระองคEรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรงแต่งตั้งพระราชบัญญัติไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองคEรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเรา ว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขา

6

เพื่อชั่วอายุรุ่นต่อไปจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมา และที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา

7

เพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติของพระองคEP>

8

และเพื่อเขาจะมิได้เหมือนบรรพบุรุษของเขา คือชั่วอายุที่ดื้อดึงและมักกบฏ ชั่วอายุที่จิตใจไม่มั่นคง ผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเขาไม่มั่นคงต่อพระเจ้า

9

บรรดาคนเอฟราอิม มีอาวุธพร้อมและถือคันธนู ได้หันกลับในวันสงคราม

10

เขาทั้งหลายมิได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที่จะเดินตามพระราชบัญญัติของพระองคEP>

11

เขาลืมสิ่งที่พระองคEด้ทรงกระทำและการมหัศจรรยEึ่งพระองคEรงสำแดงแก่เขา

12

พระองคEรงกระทำการมหัศจรรยE่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษของเขา ในแผ่นดินอียิปตEในไร่นาโศอัน

13

พระองคEรงแยกทะเล และให้เขาเดินผ่านไป และกระทำให้น้ำตั้งอยู่เหมือนกองสูง

14

ในกลางวันพระองคEรงนำเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืนยังรุ่ง

15

พระองคEรงผ่าหินในถิ่นทุรกันดาร ประทานน้ำเป็นอันมากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึก

16

พระองคEรงกระทำให้ลำธารออกมาจากหิน ทรงกระทำให้น้ำไหลลงมาเหมือนแม่น้ำ

17

แต่เขายังกระทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองคEด้กบฏต่อองคEู้สูงสุดในที่แห้งแล้ง

18

เขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยาก

19

เขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่า "พระเจ้าจะทรงเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือ"

20

ดูเถิด พระองคEรงตีหินให้น้ำพุออกมา และลำธารก็ไหลล้น พระองคEะประทานขนมปังด้วยได้หรือ หรือทรงจัดเนื้อให้ประชาชนของพระองคEด้หรือ

21

เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยโฮวาหEรงสดับแล้ว พระองคEรงพระพิโรธ มีไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองคEูงขึ้นสู้อิสราเอล

22

เพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้า และไม่ไว้วางใจในความรอดของพระองคEP>

23

พระองคEังทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และทรงเปิดประตูฟ้าสวรรคEP>

24

พระองคEรงหลั่งมานาให้เขารับประทาน และทรงประทานอาหารทิพยEห้เขา

25

มนุษยEด้กินอาหารของทูตสวรรคEพระองคEรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดม

26

พระองคEรงกระทำให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรคEและทรงนำลมใต้ออกมาด้วยฤทธิEองพระองคEP>

27

พระองคEรงหลั่งเนื้อให้เขาอย่างผลคลี คือนก ดังเม็ดทรายในทะเล

28

พระองคEรงให้มันตกลงมากลางค่ายของเขา และรอบที่อาศัยของเขา

29

เขาได้รับประทานอิ่มดี เพราะพระองคEระทานสิ่งที่เขาอยาก

30

แต่ก่อนที่เขาจะหายอยาก ขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขา

31

พระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และพระองคEรงสังหารคนฉกรรจEี่สุดของเขาเสีย และทรงคว่ำคนที่คัดเลือกแล้วในอิสราเอลเสีย

32

ถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนีEเขาก็ยังกระทำบาป เขามิได้เชื่อถือการมหัศจรรยEองพระองคEP>

33

พระองคEึงทรงกระทำให้วันของเขาหายไปดังสิ่งไร้สาระ และทรงให้ปีของเขาหายไปด้วยความยากลำบาก

34

เมื่อพระองคEรงสังหารเขา เขาแสวงหาพระองคEเขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรน

35

เขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาของเขา และพระเจ้าองคEูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขา

36

แต่เขายอพระองคE้วยปากของเขา และมุสาต่อพระองคE้วยลิ้นของเขา

37

เพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองคEเขาไม่จริงจังต่อพันธสัญญาของพระองคEP>

38

ถึงกระนั้นด้วยความสังเวชพระองคEรงอภัยความชั่วช้าของเขา และมิได้ทรงทำลายเขา พระองคEรงยับยั้งพระพิโรธของพระองคE่อยEและมิได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองคEั้งสิ้นให้ขึ้นมา

39

พระองคEรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนัง เป็นลมที่ผ่านไปแล้วมิได้กลับมาอีก

40

เขายั่วพระองคEนถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใด และทำให้พระองคEทมนัสในทะเลทราย

41

แต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทำให้องคEริสุทธิEองอิสราเอลเศร้าพระทัย

42

เขามิได้ระลึกถึงพระหัตถEองพระองคEหรือวันที่พระองคEรงช่วยเขาให้พ้นจากคู่อริของเขา

43

เมื่อพระองคEรงกระทำหมายสำคัญของพระองคEนอียิปตEและการมหัศจรรยEองพระองคEนไร่นาโศอัน

44

พระองคEรงเปลี่ยนแม่น้ำและลำธารของเขาให้เป็นเลือด เพื่อเขาดื่มอะไรไม่ไดEP>

45

พระองคEรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางเขา ซึ่งผลาญเขา และกบ ซึ่งทำลายเขา

46

พระองคEระทานพืชผลของเขาแก่ตั๊กแตนวัยคลาน และผลงานออกแรงของเขาแก่ตั๊กแตนวัยบิน

47

พระองคEรงทำลายเถาองุ่นของเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะเดื่อของเขาด้วยน้ำค้างแข็ง

48

พระองคEรงมอบฝูงวัวของเขาไว้กับลูกเห็บ และฝูงแพะแกะของเขากับฟ้าผ่า

49

พระองคEรงปล่อยความกริ้วดุร้ายของพระองคEาเหนือเขา ทั้งพระพิโรธ ความกริ้วและความทุกขEำบาก โดยส่งเหล่าทูตสวรรคEั่วร้ายท่ามกลางเขา

50

พระองคEรงเปิดวิถีให้แก่ความกริ้วของพระองคEพระองคEิได้ทรงเว้นจิตวิญญาณเขาไว้จากความตาย แต่ประทานชีวิตของเขาแก่โรคระบาด

51

พระองคEรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปตEคือผลแรกแห่งกำลังของเขาในเต็นทEองฮาม

52

แล้วพระองคEรงนำประชาชนของพระองคEอกมาเหมือนนำแกะ และนำเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะ

53

พระองคEำเขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว แต่ทะเลท่วมศัตรูของเขา

54

และพระองคEรงพาเขามายังเขตแดนแห่งสถานบริสุทธิEองพระองคEยังภูเขานีEซึ่งพระหัตถEวาของพระองคEด้ทรงไถ่ไวEP>

55

พระองคEรงขับประชาชาติต่างๆออกไปข้างหน้าเขา พระองคEรงวัดแบ่งแดนประชาชาตินั้นให้เป็นมรดก และทรงตั้งบรรดาตระกูลอิสราเอลไว้ในเต็นทEองเขา

56

แต่เขาทั้งหลายยังทดลองและยั่วพระเจ้าองคEูงสุด มิได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคEP>

57

กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขา เขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ไดEP>

58

เพราะเขายั่วเย้าพระองคEห้ทรงกริ้วด้วยเรื่องปูชนียสถานสูงของเขาทั้งหลาย ได้หมุนให้พระองคEวงแหนเขาด้วยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขา

59

เมื่อพระเจ้าทรงสดับ พระองคEรงพระพิโรธยิ่ง และพระองคEรงรังเกียจอิสราเอลยิ่งนัก

60

พระองคEรงละพลับพลาในชีโลหEคือเต็นทEี่พระองคEรงตั้งไว้ท่ามกลางมนุษยEP>

61

และทรงมอบฤทธานุภาพของพระองคEก่การเป็นเชลย และสง่าราศีของพระองคEก่มือของคู่อริ

62

พระองคEรงมอบประชาชนของพระองคEก่ดาบ และทรงพระพิโรธต่อมรดกของพระองคEP>

63

ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของเขาก็ไม่ได้แต่งงาน

64

บรรดาปุโรหิตของเขาล้มลงด้วยดาบ และหญิงม่ายของเขาไม่มีการร้องทุกขEP>

65

แล้วองคEระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นอย่างตื่นบรรทม อย่างชายฉกรรจEห่ร้องเพราะฤทธิEหล้าองุ่น

66

และพระองคEรงตีปฏิปักษEองพระองคEนข้างหลัง และให้เขาได้อายเป็นนิตยEP>

67

พระองคEรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองคEิได้ทรงเลือกตระกูลเอฟราอิม

68

แต่พระองคEรงเลือกตระกูลยูดาหEภูเขาศิโยนซึ่งพระองคEรงรัก

69

พระองคEรงสร้างสถานบริสุทธิEองพระองคEย่างกับพระราชวังสูง อย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองคEั้งไว้เป็นนิตยEP>

70

พระองคEรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองคEทรงพาท่านมาจากคอกแกะ

71

พระองคEรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชาชนของพระองคEและอิสราเอลมรดกของพระองคEย่างเลี้ยงแกะ

72

ท่านจึงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายด้วยใจเที่ยงธรรม และนำเขาทั้งหลายไปด้วยมือช่ำชอง

เพลงสดุดี / Psalms 79

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com