พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 76

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 77

1

ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า ทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองคEด้ทรงเงี่ยพระกรรณสดับข้าพเจ้า

2

ในวันยากลำบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงองคEระผู้เป็นเจ้า ในกลางคืนบาดแผลข้าพเจ้าไหลออกไม่หยุด จิตใจของข้าพเจ้าไม่รับคำเล้าโลม

3

ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้า ข้าพเจ้าก็ครวญคราง ข้าพเจ้าคร่ำครวญ จิตใจของข้าพเจ้าก็อ่อนระอาไป เซลาหEP>

4

พระองคEรงจับหนังตาของข้าพระองคEว้ไม่ให้ปิด ข้าพระองคEุกขEากจนพูดไม่ออก

5

ข้าพระองคEิจารณาถึงสมัยก่อน ข้าพระองคEำปีที่นมนานมาแล้วไดEP>

6

ข้าพระองคEะลึกถึงบทเพลงของข้าพระองคEนกลางคืน ข้าพระองคEรึกตรองกับจิตใจของตนเอง และจิตวิญญาณของข้าพระองคE็เสาะหา

7

"องคEระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งเป็นนิตยEและจะไม่เคยพอพระทัยอีกหรือ

8

ความเมตตาของพระองคEะระงับอยู่เป็นนิตยEรือ พระสัญญาของพระองคEิ้นสุดตลอดทุกชั่วอายุหรือ

9

พระเจ้าทรงลืมที่จะทรงพระกรุณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองคEึงทรงปิดความสังเวชเสียหรือ" เซลาหEP>

10

และข้าพเจ้าว่า "นั่นแหละเป็นความทุกขEองข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะระลึกถึงปีทั้งหลายแห่งพระหัตถEวาของพระองคEู้สูงสุด"

11

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเยโฮวาหEพระเจ้าข้า ข้าพระองคEะจดจำบรรดาการมหัศจรรยEองพระองคEนสมัยก่อนEP>

12

ข้าพระองคEะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคEและกล่าวถึงพระราชกิจของพระองคEP>

13

โอ ข้าแต่พระเจ้า วิธีการของพระองคEยู่ในสถานบริสุทธิEพระองคEดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเรา

14

พระองคEือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการมหัศจรรยEผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองคE่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

15

พระองคEด้ทรงไถ่ประชาชนของพระองคE้วยพระกรของพระองคEคือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาหEP>

16

โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อน้ำเห็นพระองคEน้ำเห็นพระองคEมันก็เกรงกลัวแน่ทีเดียว ที่ลึกก็สั่นสะท้าน

17

เมฆเทน้ำลงมา ท้องฟ้าก็คะนองเสียง ลูกธนูของพระองคE็ปลิวไปปลิวมา

18

ฟ้าผ่าของพระองคEีเสียงอยู่ในฟ้าสวรรคEฟ้าแลบทำให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว

19

พระมรรคาของพระองคEยู่ในทะเล พระวิถีของพระองคEยู่ในน้ำมหึมาทั้งหลาย ถึงกระนั้นรอยพระบาทของพระองคE็ไม่มีใครรูEP>

20

พระองคEรงนำประชาชนของพระองคEดยมือของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ

เพลงสดุดี / Psalms 78

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com