พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 75

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 76

1

ในยูดาหEขารู้จักพระเจ้า ในอิสราเอลพระนามของพระองคEหญ่ยิ่ง

2

ที่ประทับของพระองคEั้งอยู่ในซาเล็ม ที่พำนักของพระองคEยู่ในศิโยน

3

ที่นั่นพระองคEรงหักลูกธนูทั้งโลEดาบ และการยุทธEเซลาหEP>

4

พระองคEรงรุ่งโรจนEูงส่งยิ่งกว่าภูเขาที่มีเหยื่อ

5

ด้วยว่าคนใจเข้มแข็งถูกริบข้าวของ เขาหลับไป ชายฉกรรจEั้งสิ้นไม่สามารถใช้มือของเขาอีกได้แล้ว

6

โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองคEรงขนาบทั้งรถม้าและม้าก็ล่วงลับไป

7

แต่พระองคEจ้า พระองคEรงเป็นที่น่าคร้ามกลัว เมื่อพระองคEรงกริ้วขึ้นแล้วใครจะยืนอยู่ในสายพระเนตรของพระองคEดEP>

8

พระองคEรงลั่นคำพิพากษามาจากฟ้าสวรรคEแผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่งเงียบ

9

เมื่อพระเจ้าทรงลุกขั้นพิพากษา เพื่อช่วยผู้ถ่อมตัวทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกให้รอด เซลาหEP>

10

แน่ละ ความโกรธของมนุษยEะสรรเสริญพระองคEและความโกรธที่เหลืออยู่นั้นพระองคEะทรงยับยั้งไวEP>

11

จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย และจงปฏิบัติตาม ให้คนที่อยู่รอบพระองคEำของกำนัลมายังพระองคEู้ซึ่งเขาควรเกรงกลัว

12

พระองคEะทรงตัดดวงจิตของผู้ครอบครองทั้งหลาย พระองคEรงเป็นที่น่าคร้ามกลัวแก่บรรดากษัตริยEห่งแผ่นดินโลก

เพลงสดุดี / Psalms 77

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com