พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 73

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 74

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ไฉนพระองคEรงเหวี่ยงข้าพระองคEั้งหลายทิ้งเสียเป็นนิตยEไฉนความกริ้วของพระองคEรุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองคEP>

2

ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองคEซึ่งพระองคEรงไถ่มาแต่ดึกดำบรรพEซึ่งพระองคEรงไถ่ไว้ให้เป็นตระกูลที่เป็นมรดกของพระองคEขอทรงระลึกถึงภูเขาศิโยน ซึ่งพระองคEรงเคยประทับนั้น

3

ขอทรงนำย่างพระบาทของพระองคEายังซากปรักหักพังอยู่เนืองนิตยEคือมายังสิ่งทั้งปวงที่ถูกศัตรูกระทำอย่างชั่วร้ายในสถานบริสุทธิEั้น

4

พวกคู่อริของพระองคEำรามอยู่กลางสถานประชุมของพระองคEเขาตั้งธงของเขาเองไว้เป็นหมายสำคัญ

5

คนหนึ่งคนใดจะมีชื่อเสียงเหมือนคนยกขวานขึ้นเหนือพุ่มต้นไมEP>

6

แต่บัดนี้บรรดาไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้นเขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อน

7

เขาเอาไฟเผาสถานบริสุทธิEองพระองคEเขาทำลายความศักดิEิทธิEห่งสถานที่พระนามของพระองคEระทับนั้นถึงดิน

8

เขารำพึงในใจว่า "เราจงทำลายเขาทั้งหลายให้สิ้นเชิง" เขาเผาบรรดาสถานประชุมของพระเจ้าที่ในแผ่นดินหมด

9

พวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเรา ไม่มีผู้พยากรณEีกแล้ว ในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใด

10

โอ ข้าแต่พระเจ้า คู่อริจะเย้ยอยู่นานเท่าใด ศัตรูจะหมิ่นประมาทพระนามของพระองคEป็นนิตยEรือ

11

ไฉนพระองคEึงหดพระหัตถEองพระองคEสีย คือพระหัตถEวาของพระองคEขอทรงเหยียดพระหัตถEากพระทรวงของพระองคEP>

12

ถึงกระนั้น พระเจ้า กษัตริยEองข้าพระองคEทรงอยู่แต่ดึกดำบรรพEทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลก

13

พระองคEรงแยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองคEพระองคEรงหักหัวมังกรในน้ำ

14

พระองคEรงทุบหัวทั้งหลายของเลวีอาธานเป็นชิ้นEพระองคEระทานมันให้เป็นอาหารของคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

15

พระองคEรงแยกเปิดน้ำพุและลำธาร พระองคEรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอแห้งไป

16

วันเป็นของพระองคEคืนเป็นของพระองคE้วย พระองคEรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตยEP>

17

พระองคEรงจัดเขตทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก พระองคEรงสร้างฤดูร้อนและฤดูหนาว

18

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงระลึกข้อนี้ว่า ศัตรูเยาะเย้ยอย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิ่นประมาทพระนามของพระองคEย่างไร

19

โอ ขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองคEก่ฝูงชนโหดร้าย ขออย่าทรงลืมชุมนุมชนยากจนของพระองคEป็นนิตยEP>

20

ขอสนพระทัยในพันธสัญญา เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณ

21

โอ ขออย่าให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับได้อาย ขอให้คนจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองคEP>

22

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น สู้คดีของพระองคEขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองคEยู่วันยังค่ำ

23

ขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริของพระองคEเสียงอึงคะนึงของคนที่ลุกขึ้นสู้พระองคE็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยEP>

เพลงสดุดี / Psalms 75

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com