พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 69

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 70

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเร่งมาช่วยข้าพระองคEห้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงเร่งมาช่วยข้าพระองคEถิด

2

ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองคEด้อายและเกิดความอลวน ขอให้ผู้ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองคEจ็บนั้นต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ

3

ผู้ที่พูดว่า "อ้าฮา อ้าฮา" นั้นขอให้ต้องหันกลับไปเพราะเป็นผลแห่งความอายของเขา

4

ขอให้บรรดาผู้ที่แสวงพระองคEปรมปรีดิEละยินดีในพระองคEขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองคEกล่าวเสมอว่า "พระเจ้าใหญ่ยิ่งนัก"

5

แต่ข้าพระองคEากจนและขัดสน โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาหาข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขออย่าทรงรอช้า พระองคEรงเป็นผู้อุปถัมภEละผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 71

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com