พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 68

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 69

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้รอด เพราะน้ำขึ้นมาถึงจิตวิญญาณข้าพระองคEล้ว

2

ข้าพระองคEมอยู่ในเลนลึกไม่มีที่ยืน ข้าพระองคEาอยู่ในน้ำลึกและน้ำท่วมข้าพระองคEP>

3

ข้าพระองคE่อนระอาใจด้วยเหตุร้องไหEคอของข้าพระองคEห้งผาก ตาของข้าพระองคEัวลง ด้วยการคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองคEP>

4

บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองคEดยไร้เหตุ มีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองคEคนที่จะทำลายข้าพระองคE็มีอิทธิพล คือผู้ที่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองคEย่างไม่มีเหตุ แล้วข้าพระองคEด้ส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองคEิได้ขโมยไป

5

โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองคEรงทราบถึงความโง่ของข้าพระองคEความผิดบาปที่ข้าพระองคEระทำแล้วมิได้ซ่อนไว้จากพระองคEP>

6

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา ขออย่าให้บรรดาผู้ที่คอยท่าพระองคEด้รับความอายเพราะข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระเจ้าของอิสราเอล ขออย่าให้บรรดาผู้ที่เสาะหาพระองคEด้ความอัปยศเพราะข้าพระองคEP>

7

ที่ข้าพระองคEนการเยาะเย้ย ที่ความอับอายได้คลุมหน้าข้าพระองคEว้ก็เพราะเห็นแก่พระองคEP>

8

ข้าพระองคEลายเป็นแขกแปลกหน้าของพี่น้อง และเป็นคนต่างด้าวของบุตรแห่งมารดาข้าพระองคEP>

9

ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองคEด้ท่วมท้นข้าพระองคEและคำพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองคEตกอยู่แก่ข้าพระองคEP>

10

เมื่อข้าพระองคE้องไห้และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มันกลายเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองคEP>

11

ข้าพระองคEช้ผ้ากระสอบเป็นเครื่องนุ่งห่ม ข้าพระองคEลายเป็นคำภาษิตของเขา

12

คนที่นั่งที่ประตูเมืองก็พูดตำหนิข้าพระองคEคนขี้เมาแต่งเพลงร้องว่าข้าพระองคEP>

13

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEแต่ส่วนข้าพระองคEข้าพระองคEธิษฐานต่อพระองคEนเวลาอันเหมาะสม โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความเมตตาอันอุดมของพระองคEขอทรงโปรดฟังข้าพระองคE้วยความจริงแห่งความรอดของพระองคEP>

14

ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากจมลงในเลน ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากคนที่เกลียดชังข้าพระองคEละจากน้ำลึก

15

ขออย่าให้น้ำท่วมข้าพระองคEหรือน้ำที่ลึกกลืนข้าพระองคEสีย หรือปากแดนผู้ตายงับข้าพระองคEวEP>

16

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงฟังข้าพระองคEเพราะความเมตตาของพระองคEั้นเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองคEามพระกรุณาอันอุดมของพระองคEP>

17

ขออย่าทรงซ่อนพระพักตรEองพระองคEสียจากผู้รับใช้ของพระองคEเพราะข้าพระองคEุกขEจ ขอทรงรีบฟังข้าพระองคEP>

18

ขอมาใกล้จิตวิญญาณข้าพระองคEทรงไถ่จิตวิญญาณนั้นไวEเพราะศัตรูของข้าพระองคEขอทรงปลดเปลื้องข้าพระองคEP>

19

พระองคEรงทราบการที่เขาเยาะเย้ยข้าพระองคEล้ว ทั้งความอายและความอัปยศของข้าพระองคEบรรดาคู่อริของข้าพระองคEยู่ต่อพระพักตรEระองคEมด

20

การเยาะเย้ยกระทำให้จิตใจข้าพระองคEอกช้ำ ข้าพระองคEึงหมดกำลังใจ ข้าพระองคEองหาผู้สงสาร แต่ก็ไม่มี หาผู้เล้าโลม แต่ข้าพระองคEาไม่พบ

21

เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองคEป็นอาหาร ให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองคEื่มแก้กระหาย

22

ขอให้สำรับที่อยู่ตรงหน้าเขาเองกลายเป็นบ่วงแร้ว และสิ่งที่ควรเป็นสำหรับความสุขสบายของเขาให้กลายเป็นเครื่องดัก

23

ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่เห็น และทำบั้นเอวเขาให้สั่นสะเทือนเรื่อยไป

24

ขอทรงเทความกริ้วลงเหนือเขา และให้ความกริ้วอันเผาร้อนตามทันเขา

25

ขอให้ที่อาศัยของเขารกร้างและอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ในเต็นทEองเขา

26

เพราะเขาได้ข่มเหงผู้ที่พระองคEรงเฆี่ยนตี เขาเล่าถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองคEห้บาดเจ็บแล้ว

27

ขอทรงเพิ่มโทษความชั่วช้า แล้วทรงเพิ่มอีก อย่าให้เขาได้รับความชอบธรรมจากพระองคEP>

28

ขอให้เขาถูกลบออกเสียจากทะเบียนผู้มีชีวิต อย่าให้เขาขึ้นทะเบียนไว้ในหมู่คนชอบธรรม

29

แต่ข้าพระองคEุกขEากและมีความเศร้าโศก โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอความรอดของพระองคEั้งข้าพระองคEว้ให้สูง

30

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองคEดยโมทนาพระคุณ

31

การนั้นจะเป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาหEากกว่าวัวผู้หรือวัวผู้ทั้งเขาและกีบ

32

บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น

33

เพราะพระเยโฮวาหEรงสดับคนขัดสน และมิได้ทรงดูหมิ่นคนของพระองคEี่ถูกจำจอง

34

ขอฟ้าสวรรคEละแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองคEทั้งทะเลและสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้น

35

เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยศิโยนให้รอด และจะสร้างหัวเมืองยูดาหEึ้น เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ที่นั่น และได้เป็นกรรมสิทธิEP>

36

เชื้อสายของผู้รับใช้ของพระองคEะได้เป็นมรดก และบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองคEะอยู่ที่นั่น

เพลงสดุดี / Psalms 70

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com