พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 67

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 68

1

ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองคEระจายไป ให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองคEนีไปต่อเบื้องพระพักตรEระองคEP>

2

ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คนชั่วพินาศต่อเบื้องพระพักตรEระเจ้าฉันนั้น

3

แต่ขอให้คนชอบธรรมชื่นบาน ให้เขาเต้นโลดต่อเบื้องพระพักตรEระเจ้า ให้เขาลิงโลดด้วยความชื่นบาน

4

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคEจงยกย่องพระองคEู้ทรงเมฆเป็นพาหนะโดยพระนามของพระองคEือพระเยโฮวาหEจงลิงโลดต่อเบื้องพระพักตรEระองคEP>

5

พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิEองพระองคEทรงเป็นพระบิดาของคนกำพร้าพ่อ และทรงเป็นผู้พิพากษาหญิงม่าย

6

พระเจ้าทรงให้คนเปลี่ยวเปล่าอยู่ในครอบครัว พระองคEรงปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แต่คนมักกบฏจะอาศัยในแผ่นดินที่แห้งแล้ง

7

โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองคEสด็จนำหน้าประชาชนของพระองคEเมื่อพระองคEสด็จไปตามถิ่นทุรกันดาร เซลาหEP>

8

แผ่นดินโลกก็หวั่นไหว ท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อเบื้องพระพักตรEระเจ้า ภูเขาซีนายโน้มสั่นสะเทือนต่อเบื้องพระพักตรEระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล

9

โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองคEรงฝนอุดมลง เมื่อมรดกของพระองคE่อนโหย พระองคEรงฟื้นขึ้นใหมEP>

10

ชุมนุมชนของพระองคE็มาอาศัยในนั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความดีของพระองคEพระองคEรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนขัดสน

11

องคEระผู้เป็นเจ้าประทานพระวจนะ พวกที่นำข่าวนั้นก็เป็นพวกใหญ่โต

12

บรรดากษัตริยEองกองทัพทั้งหลายก็หนีไป ผู้หญิงที่อยู่บ้านก็เอาข้าวของที่ริบมาได้แบ่งกัน

13

ถึงแม้ท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็จะเหมือนปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน และขนของมันที่บุด้วยทองคำ

14

เมื่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิEระจายกษัตริยEณ ที่นั่น มันก็ขาวเหมือนหิมะที่ตกลงบนภูเขาศัลโมน

15

ภูเขาของพระเจ้าเหมือนยังภูเขาเมืองบาชาน ภูเขาที่มียอดสูงก็เหมือนยังภูเขาเมืองบาชาน

16

ภูเขาที่มียอดสูงเอE ทำไมมองด้วยความริษยา ณ ที่ภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงคEห้เป็นที่พำนักของพระองคEเออ ที่ที่พระเยโฮวาหEะประทับเป็นนิตยEP>

17

รถรบของพระเจ้าอเนกอนันตEคือมีทูตสวรรคEับเป็นพันEองคEระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซีนาย คือในสถานบริสุทธิEP>

18

พระองคEสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองคEรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และรับของประทานเพื่อมนุษยEและรับเพื่อผู้ที่กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าจะทรงประทับท่ามกลางพวกเขา

19

สาธุการแด่องคEระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เซลาหEP>

20

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด ซึ่งได้พ้นความตายนั้นก็อยู่ที่พระเจ้าคือองคEระผู้เป็นเจ้า

21

แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรูของพระองคEห้แตก คือกระหม่อมมีผมของผู้ที่ขืนดำเนินในทางละเมิดของเขา

22

องคEระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "เราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาจากบาชาน เราจะนำประชาชนของเรากลับมาจากที่ลึกของทะเล

23

เพื่อเจ้าจะเอาเท้าอาบเลือดของคู่อริของเจ้า เพื่อลิ้นสุนัขของเจ้าจะมีส่วนด้วย"

24

โอ ข้าแต่พระเจ้า การเสด็จของพระองคEรากฏแล้ว การเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองคEพระมหากษัตริยEองข้าพระองคEเข้าในสถานบริสุทธิEP>

25

นักร้องนำหน้า นักดนตรีคัดท้าย ระหว่างนั้นมีสตรีเล่นรำมะนา

26

ท่านทั้งหลายผู้เป็นน้ำพุของอิสราเอล จงสรรเสริญพระเจ้าคือองคEระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมใหญEP>

27

นั่นมีเบนยามินผู้น้อยที่สุดนำหน้า บรรดาเจ้านายยูดาหEยู่เป็นหมู่ใหญEเจ้านายแห่งเศบูลุน เจ้านายแห่งนัฟทาลี

28

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเรียกอานุภาพของพระองคEา พระเจ้าทรงบัญชาพระกำลังของพระองคEพระองคEู้ได้ทรงกระทำเพื่อข้าพระองคEั้งหลาย

29

บรรดากษัตริยEะนำของกำนัลมาถวายพระองคEเนื่องด้วยพระวิหารของพระองคEี่เยรูซาเล็ม

30

ขอทรงขนาบหมู่คนที่แทงด้วยหอก ฝูงวัวกับลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย จนเขาทุกคนยินยอมด้วยถวายเงินแผ่น ขอให้ชนชาติทั้งหลายผู้ปีติยินดีในสงครามได้กระจัดผลัดพรากไป

31

พวกเจ้านายจะออกมาจากอียิปตEเอธิโอเปียจะรีบยื่นมือของเขาออกทูลพระเจ้า

32

โอ บรรดาอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอE จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญองคEระผู้เป็นเจ้า เซลาหEP>

33

ต่อพระองคEู้ทรงฟ้าสวรรคEฟ้าสวรรคEึกดำบรรพEดูเถิด พระองคEรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองคEคือพระสุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิEP>

34

จงถวายฤทธานุภาพแด่พระเจ้า ซึ่งความสูงส่งของพระองคEยู่เหนืออิสราเอล และฤทธานุภาพของพระองคEยู่ในท้องฟ้า

35

โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองคEรงน่าครั่นคร้ามนักในสถานบริสุทธิEองพระองคEคือพระเจ้าของอิสราเอล พระองคEั้นประทานฤทธิEละกำลังแก่ประชาชนของพระองคEสาธุการแด่พระเจ้า

เพลงสดุดี / Psalms 69

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com