พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 66

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 67

1

ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองคEั้งหลาย และอำนวยพรแก่ข้าพระองคEขอพระองคEรงให้พระพักตรEายสว่างแก่ข้าพระองคEเซลาหEP>

2

เพื่อพระมรรคาของพระองคEะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก ความรอดของพระองคEะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น

3

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองคEให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองคEP>

4

โอ ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองคEะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความชอบธรรม และทรงครอบครองชาวประเทศทั้งหลายในโลก เซลาหEP>

5

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองคEให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองคEP>

6

แล้วแผ่นดินโลกจึงจะได้เกิดผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอำนวยพระพรแก่เรา

7

พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่เรา แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 68

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com