พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 65

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 66

1

แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอE จงทำเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า

2

จงร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองคEจงถวายสรรเสริญอย่างรุ่งเรืองต่อพระองคEP>

3

จงทูลพระเจ้าว่า "พระราชกิจของพระองคE่าครั่นคร้ามยิ่งนัก ฤทธานุภาพของพระองคEหญ่หลวงนัก จนศัตรูจะหมอบราบต่อเบื้องพระพักตรEระองคEP>

4

แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองคEและจะร้องเพลงสรรเสริญพระองคEเขาทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคE เซลาหEP>

5

จงมาดูสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ พระราชกิจของพระองคE่าครั่นคร้ามต่อบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

6

พระองคEรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ำไป ที่นั่นเราได้เปรมปรีดิEนพระองคEP>

7

ผู้ทรงปกครองด้วยอานุภาพของพระองคEป็นนิตยEผู้ซึ่งพระเนตรเฝ้าบรรดาประชาชาติอยูEอย่าให้คนมักกบฏยกย่องตนเอง เซลาหEP>

8

โอ ชนชาติทั้งหลายเอE จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา จงให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองคEP>

9

ผู้ทรงให้จิตวิญญาณเราอยู่ท่ามกลางคนเป็น และมิได้ทรงยอมให้เท้าเราพลาด

10

โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองคEรงลองใจข้าพระองคEั้งหลาย พระองคEรงทดลองข้าพระองคEย่างทดลองเงิน

11

พระองคEรงนำข้าพระองคEั้งหลายเข้ามาในข่าย พระองคEรงวางความทุกขEากไว้ที่เอวของข้าพระองคEP>

12

พระองคEรงให้คนขับรถรบทับศีรษะของข้าพระองคEั้งหลาย ข้าพระองคEั้งหลายต้องลุยไฟลุยน้ำ แต่พระองคEังทรงนำข้าพระองคEาสู่ที่อิ่มเอิบ

13

ข้าพระองคEะเข้าไปในพระนิเวศของพระองคEร้อมด้วยเครื่องเผาบูชา ข้าพระองคEะทำตามคำปฏิญาณต่อพระองคEP>

14

ตามที่ริมฝีปากข้าพระองคEด้พูดไวEและที่ปากข้าพระองคEด้กล่าวในยามที่ข้าพระองคEุกขEากลำบาก

15

ข้าพระองคEะถวายสัตวE้วนพีเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระองคEพร้อมกับควันเครื่องสัตวบูชาด้วยแกะผูEข้าพระองคEะถวายบูชาด้วยวัวผู้และแพะ เซลาหEP>

16

บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองคEด้ทรงกระทำอะไรแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าบ้าง

17

ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองคEและลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองคEP>

18

ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องคEระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ

19

แต่พระเจ้าได้ทรงสดับแน่ทีเดียว พระองคEด้ทรงฟังเสียงคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

20

สาธุการแด่พระเจ้า เพราะว่าพระองคEม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า หรือยับยั้งความเมตตาของพระองคEสียจากข้าพเจ้า

เพลงสดุดี / Psalms 67

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com