พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 62

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 63

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองคEรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองคEข้าพระองคEสวงพระองคEต่เช้า จิตวิญญาณของข้าพระองคEระหายหาพระองคEเนื้อหนังของข้าพระองคEระเสือกกระสนหาพระองคEนดินแดนที่แห้งและกระหายน้ำ ที่ที่ไม่มีน้ำ

2

เช่นนั้นแหละ ข้าพระองคEึงเคยเห็นพระองคEนสถานบริสุทธิEเห็นฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองคEP>

3

เพราะว่าความเมตตาของพระองคEีกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้าพระองคEะสรรเสริญพระองคEP>

4

เช่นนั้นแหละ ข้าพระองคEะสรรเสริญพระองคEราบเท่าชีวิตของข้าพระองคEข้าพระองคEะชูมือต่อพระนามของพระองคEP>

5

จิตใจของข้าพระองคEะอิ่มหนำดังกินไขกระดูกและไขมัน และปากของข้าพระองคEะสรรเสริญพระองคE้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน

6

เมื่อข้าพระองคEิดถึงพระองคEณะอยู่บนที่นอน และตรึกตรองถึงพระองคEุกๆยาม

7

เพราะพระองคEรงเป็นความอุปถัมภEองข้าพระองคEข้าพระองคEึงเปรมปรีดิEยู่ในร่มปีกของพระองคEP>

8

จิตวิญญาณของข้าพระองคEกาะติดอยู่ที่พระองคEพระหัตถEวาของพระองคEูข้าพระองคEวEP>

9

แต่บรรดาผู้แสวงชีวิตของข้าพระองคEพื่อทำลาย จะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลก

10

เขาจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอก

11

แต่กษัตริยEะทรงเปรมปรีดิEนพระเจ้า ทุกคนที่ปฏิญาณในพระนามของพระองคEะอวดอ้างพระนามนั้น แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด

เพลงสดุดี / Psalms 64

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com