พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 60

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 61

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองคEขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองคEP>

2

ข้าพระองคE้องทูลพระองคEาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของข้าพระองคE่อนระอาไป ขอทรงนำข้าพระองคEาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองคEP>

3

เพราะพระองคEรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองคEเป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู

4

ข้าพระองคEะอยู่ในพลับพลาของพระองคEป็นนิตยEข้าพระองคEะวางใจในที่กำบังปีกของพระองคEเซลาหEP>

5

โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองคEรงสดับคำปฏิญาณของข้าพระองคEและพระองคEระทานมรดกของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระนามของพระองคEก่ข้าพระองคEP>

6

พระองคEะทรงยืดพระชนมEองกษัตริยEให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปหลายชั่วอายุ

7

ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตรEระเจ้าเป็นนิตยEโอ ขอทรงแต่งตั้งความเมตตาและความจริงไว้คุ้มครองท่าน

8

แล้วข้าพระองคEะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคEสมอ ตามที่ข้าพระองคEำตามคำปฏิญาณอยู่แต่ละวันนั้น

เพลงสดุดี / Psalms 62

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com