พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 55

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 56

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองคEเพราะมนุษยEะกลืนข้าพระองคEสีย เขาต่อสู้และบีบบังคับข้าพระองคEันยังค่ำ

2

โอ ข้าแต่พระองคEู้สูงสุด พวกศัตรูของข้าพระองคEะกลืนข้าพระองคEสียวันยังค่ำ เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองคEP>

3

เมื่อข้าพระองคEลัว ข้าพระองคEางใจในพระองคEP>

4

ในพระเจ้า ข้าพระองคEะสรรเสริญพระวจนะของพระองคEในพระเจ้า ข้าพระองคEางใจอยูEข้าพระองคEะไม่กลัวว่าเนื้อหนังอาจกระทำอะไรแก่ข้าพระองคEดEP>

5

เขาประทุษร้ายต่อคำกล่าวของข้าพระองคEันยังค่ำ ความคิดทั้งสิ้นของเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองคEP>

6

เขาร่วมหัวกัน เขาซุ่มอยูEเขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองคEย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองคEP>

7

เขาจะหนีให้พ้นเพราะเหตุความชั่วช้าของเขาหรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเหวี่ยงชนชาติทั้งหลายลงมาด้วยพระพิโรธ

8

พระองคEรงนับการระหกระเหินของข้าพระองคEทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองคEส่ขวดของพระองคEวEน้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองคEรือ พระเจ้าค่ะ

9

แล้วศัตรูของข้าพระองคEะหันกลับในวันที่ข้าพระองคE้องทูล ข้าพระองคEราบเช่นนี้ว่า พระเจ้าทรงสถิตฝ่ายข้าพระองคEP>

10

ในพระเจ้า ข้าพระองคEะสรรเสริญพระวจนะของพระองคEในพระเยโฮวาหEข้าพระองคEะสรรเสริญพระวจนะของพระองคEP>

11

ในพระเจ้า ข้าพระองคEางใจอยูEข้าพระองคEะไม่กลัวว่ามนุษยEาจกระทำอะไรแก่ข้าพระองคEดEP>

12

โอ ข้าแต่พระเจ้า ที่ข้าพระองคEฏิญาณไว้นั้น ข้าพระองคEะทำตาม ข้าพระองคEะถวายคำสรรเสริญแด่พระองคEP>

13

เพราะพระองคEรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองคEห้พ้นจากมัจจุราช พระองคEะทรงช่วยเท้าของข้าพระองคEห้พ้นจากการล้มมิใช่หรือ เพื่อข้าพระองคEะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตรEระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิต

เพลงสดุดี / Psalms 57

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com