พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 54

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 55

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคำอธิษฐานของข้าพระองคEขออย่าซ่อนพระองคEสียจากคำวิงวอนของข้าพระองคEP>

2

ขอทรงสดับ และขอทรงฟังข้าพระองคEข้าพระองคEศร้าสลดในเรื่องร้องทุกขEองข้าพระองคEข้าพระองคEึงส่งเสียงครวญคราง

3

เพราะเสียงของศัตรู เพราะการบีบบังคับของคนชั่ว เหตุว่าเขาฟ้องว่าข้าพระองคEด้ทำความชั่วช้า และเขาบ่มความเกลียดชังข้าพระองคEดยความโกรธ

4

จิตใจของข้าพระองคEะทมอยู่ในข้าพระองคEความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนือข้าพระองคEP>

5

ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือข้าพระองคEความหวาดเสียวท่วมข้าพระองคEP>

6

และข้าพระองคE่า "โอ ข้าอยากมีปีกอย่างนกเขา จะได้บินหนีไปและอยู่สงบ

7

ดูเถิด ข้าจะได้พเนจรไปไกล ข้าจะได้พักอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เซลาหEP>

8

ข้าจะได้รีบหนีไปจากลมดุเดือดและพายุ"

9

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทำลายเสีย และให้ภาษาของเขายุ่งเหยิงไป เพราะข้าพระองคEห็นความทารุณและการโกลาหลที่ในนคร

10

เขาเดินบนกำแพงรอบนครอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน และความบาปผิดกับความเศร้าโศกอยู่ภายในนคร

11

ความเลวทรามมีอยู่ท่ามกลางเธอ การหลอกลวงและการฉ้อโกงไม่พรากไปจากถนนทั้งปวงของเธอ

12

มิใช่ศัตรูผู้เยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนไดEมิใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้หลบเขาไดEP>

13

แต่เป็นท่าน เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรู้จักมักคุ้นกับข้าพเจ้า

14

เราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ เราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิท

15

ขอมัจจุราชมาหาเขาเหล่านั้น ให้เขาลงไปยังนรกทั้งเป็น เพราะความเลวทรามอยู่ในที่อยู่อาศัยของเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขา

16

สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาหEะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

17

ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกขEและพระองคEะทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า

18

พระองคEด้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยูEเพราะคนเป็นอันมากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า

19

พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง คือพระองคEู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่โบราณกาล เซลาหEเพราะเขาไม่เปลี่ยน เขาจึงไม่ยำเกรงพระเจ้า

20

เขายื่นมือออกต่อสู้ผู้อยู่อย่างสันติกับเขา เขาฝ่าฝืนพันธสัญญาของเขา

21

คำพูดจากปากของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนย แต่สงครามอยู่ภายในใจของเขา ถ้อยคำของเขาอ่อนนุ่มยิ่งกว่าน้ำมัน แต่ทว่าเป็นดาบที่ชักออกมาแล้ว

22

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาหEและพระองคEะทรงค้ำจุนท่าน พระองคEะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย

23

โอ ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองคEะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศ คนที่ทำให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของเขา แต่ข้าพระองคEะวางใจในพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 56

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com