พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 51

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 52

1

โอ เจ้าผู้มีอิทธิ ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดในการชั่ว ความเมตตาของพระเจ้าดำรงอยู่วันยังค่ำ

2

ลิ้นของเจ้าออกอุบายประสงคE้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกนคม

3

เจ้ารักชั่วมากกว่าดี และการมุสามากกว่าพูดความชอบธรรม เซลาหEP>

4

เจ้ารักทุกคำที่ทำลาย โอ ลิ้นแห่งการหลอกลวง

5

แต่พระเจ้าจะทรงทำลายเจ้าลงเสียเป็นนิตยEพระองคEะทรงฉวยและดึงเจ้าจากที่อยู่อาศัยของเจ้า พระองคEะทรงถอนรากเจ้าเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เซลาหEP>

6

คนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา กล่าวว่า

7

"จงดูบุรุษผู้ไม่ให้พระเจ้าเป็นกำลังของตน แต่ไว้ใจในความมั่งคั่งอันอุดมของเขา เขาเสริมกำลังตัวเขาในความชั่วร้ายของเขา"

8

ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความเมตตาของพระเจ้าเป็นนิจการ

9

ข้าพระองคEะสรรเสริญพระองคEป็นนิตยEเพราะพระองคEด้ทรงกระทำเช่นนั้น ข้าพระองคEะรอคอยพระนามของพระองคEเพราะเป็นพระนามประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนของพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 53

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com