พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 50

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 51

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองคEามความเมตตาของพระองคEขอทรงลบการละเมิดของข้าพระองคEอกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองคEP>

2

ขอทรงล้างข้าพระองคEากความชั่วช้าให้หมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองคEากบาปของข้าพระองคEP>

3

เพราะข้าพระองคEราบถึงการละเมิดของข้าพระองคEล้ว และบาปของข้าพระองคEยู่ต่อหน้าข้าพระองคEสมอ

4

ข้าพระองคEด้ทำบาปต่อพระองคEต่อพระองคEท่านั้น และได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองคEทั้งนี้เพื่อพระองคEะทรงชอบธรรมในคำตรัสของพระองคEและกระจ่างแจ้งในการพิพากษาของพระองคEP>

5

ดูเถิด ข้าพระองคEือกำเนิดมาในความชั่วช้า และมารดาตั้งครรภE้าพระองคEนบาป

6

ดูเถิด พระองคEีพระประสงคEวามจริงภายใน และจะทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองคEายในจิตใจลึกลับของข้าพระองคEP>

7

ขอทรงชำระข้าพระองคE้วยต้นหุสบ ข้าพระองคEึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองคEละข้าพระองคEะขาวกว่าหิมะ

8

ขอทรงโปรดให้ข้าพระองคEด้ยินความชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูกซึ่งพระองคEรงหักนั้นจะเปรมปรีดิEP>

9

ขอทรงเบือนพระพักตรEระองคEากบาปทั้งหลายของข้าพระองคEสีย และทรงลบบรรดาความชั่วช้าของข้าพระองคEห้สิ้น

10

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองคEและฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองคEP>

11

ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองคEปเสียจากเบื้องพระพักตรEระองคEและขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิEองพระองคEปจากข้าพระองคEP>

12

ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองคEและชูข้าพระองคEว้ด้วยเต็มพระทัย

13

แล้วข้าพระองคEะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองคEและคนบาปทั้งหลายจะกลับสู่พระองคEP>

14

โอ ข้าแต่พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองคEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากความผิดเพราะทำโลหิตเขาตก และลิ้นของข้าพระองคEะร้องเพลงเรื่องความชอบธรรมของพระองคEP>

15

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองคEและปากของข้าพระองคEะสำแดงการสรรเสริญพระองคEP>

16

เพราะพระองคEิได้ทรงประสงคEครื่องสัตวบูชา มิฉะนั้นข้าพระองคEะถวายใหEพระองคEิได้พอพระทัยเครื่องเผาบูชา

17

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองคEะมิได้ทรงดูถูก

18

ขอทรงกระทำดีแก่ศิโยนตามพระกรุณาของพระองคEขอทรงสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม

19

แล้วพระองคEะทรงปีติยินดีในเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม ในเครื่องเผาบูชาและในเครื่องเผาบูชาทั้งตัว แล้วเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 52

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com