พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 44

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 45

1

จิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดี ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธEองข้าพเจ้าถวายกษัตริยEลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากไก่ของอาลักษณEี่ชำนาญ

2

พระองคE่านงามเลิศยิ่งกว่าบุตรทั้งหลายของมนุษยEพระคุณหลั่งลงบนริมฝีปากของพระองคE่าน เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพระองคE่านตลอดกาล

3

โอ ข้าแต่องคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEขอทรงขัดดาบไว้ที่เอวของพระองคE่าน โดยสง่าราศีและความสูงส่งของพระองคE่าน

4

ขอทรงม้าอย่างโอ่อ่าตระการเสด็จไปอย่างมีชัย เพื่อเห็นแก่ความจริง ความอ่อนสุภาพและความชอบธรรม ให้หัตถEวาของพระองคE่านสอนกิจอันน่าครั่นคร้ามแก่พระองคE่าน

5

ลูกธนูของพระองคE่านก็คมอยู่ในจิตใจของศัตรูของกษัตริยEชนชาติทั้งหลายจึงล้มอยู่ใต้พระองคE่าน

6

โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองคEำรงเป็นนิตยEละเป็นนิตยEธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองคE็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม

7

พระองคEรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองคE่านได้ทรงเจิมพระองคE่านไวEด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองคE่าน

8

บรรดาฉลองพระองคEองพระองคE่านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณา และการบูรจากพระราชวังงาช้าง ฉลองพระองคEหล่านี้กระทำให้พระองคE่านยินดี

9

ในหมู่สตรีผู้มีเกียรติของพระองคE่านมีราชธิดาของบรรดากษัตริยEพระราชินีประดับทองคำเมืองโอฟีรEระทับอยู่ข้างขวาพระหัตถEระองคE่าน

10

โอ ธิดาเอE จงพิเคราะหEฟังและเอียงหูของเธอลง จงลืมชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดาของเธอเสีย

11

และกษัตริยEะทรงปรารถนาความงามของเธอ เนื่องจากพระองคE่านเป็นเจ้านายของเธอ จงโค้งลงให้พระองคE่านเถิด

12

ธิดาของเมืองไทระจะเอาของกำนัลมากำนัลเธอ คือเศรษฐีมั่งคั่งที่สุดของประชาชนจะขอความกรุณาจากเธอ

13

เจ้าหญิงประดับพระกายในห้องของพระนางเธอด้วยเสื้อผ้ายกทองคำ

14

เขาจะนำพระนางผู้ทรงเสื้อหลายสีเข้าเฝ้ากษัตริยEและจะนำหญิงพรหมจารีผู้ติดตามคือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองคE่าน

15

เขาทั้งหลายจะถูกนำไปด้วยความชื่นบานและยินดี เขาจะเข้าไปในพระราชวัง

16

บรรดาโอรสของพระองคE่านจะแทนบรรพบุรุษของพระองคE่าน พระองคE่านจะแต่งตั้งให้เป็นเจ้านายทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

17

เราจะกระทำให้พระนามของพระองคE่านเป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชั่วอายุ ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสดุดีพระองคE่านเป็นนิจกาล

เพลงสดุดี / Psalms 46

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com