พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 38

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 39

1

ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่คนชั่วอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า"

2

ข้าพเจ้าก็เป็นใบ้เงียบไป ข้าพเจ้านิ่งเงียบแม้แต่จากสิ่งที่ดี ความทุกขEจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้น

3

จิตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังรำพึงอยู่นั้นไฟก็ลุก ข้าพเจ้าจึงพูดด้วยลิ้นของข้าพเจ้าว่า

4

"ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอให้ข้าพระองคEราบถึงบั้นปลายของข้าพระองคEและวันเวลาของข้าพระองคEะนานสักเท่าใด เพื่อข้าพระองคEะทราบว่าชีวิตของพระองคEม่เที่ยงอย่างไร

5

ดูเถิด พระองคEรงกระทำให้วันเวลาของข้าพระองคEาวสองสามฝ่ามือเท่านั้น ชั่วชีวิตของข้าพระองคEม่เท่าไรเลยเฉพาะพระพักตรEระองคEมนุษยEุกคนดำรงอยู่อย่างไร้สาระแน่ทีเดียว เซลาหEP>

6

มนุษยEปๆมาๆอย่างเงาแน่ทีเดียว เขาทั้งหลายยุ่งอยู่เปล่าๆแน่ทีเดียว มนุษยEกยกองไวEและไม่ทราบว่าใครจะเก็บไป

7

ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ข้าพระองคEะรอคอยอะไร ความหวังของข้าพระองคEยู่ในพระองคEP>

8

ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองคEอย่าให้ข้าพระองคEป็นที่นินทาของคนโงEP>

9

ข้าพระองคEป็นใบEข้าพระองคEม่อ้าปาก เป็นพระองคEองที่ทรงกระทำเช่นนั้น

10

ขอทรงถอนทัณฑEากข้าพระองคEสียเถิด ข้าพระองคE่วงโรยไปด้วยการทุบตีจากพระหัตถEองพระองคEP>

11

เมื่อพระองคEรงตีสอนมนุษยE้วยการขนาบเพราะเรื่องความชั่วช้า พระองคEรงเผาผลาญความสวยงามของเขาเสียอย่างตัวมอด มนุษยEุกคนก็ไร้สาระแน่ทีเดียว" เซลาหEP>

12

"โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองคEขอทรงเงี่ยพระกรรณแก่การร้องทูลของข้าพระองคEขออย่าทรงเฉยเมยต่อน้ำตาของข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEป็นแต่แขกที่ผ่านไปของพระองคEเป็นคนที่อาศัยอยู่อย่างบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพระองคEP>

13

โอ ขอทรงเมินพระพักตรEากข้าพระองคEเพื่อข้าพระองคEะเบิกบานขึ้น ก่อนที่ข้าพระองคEะจากไปและไม่มีอยู่อีก"

เพลงสดุดี / Psalms 40

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com