พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 37

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 38

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขออย่าทรงขนาบข้าพระองคE้วยความกริ้วของพระองคEหรือตีสอนข้าพระองคE้วยพระพิโรธของพระองคEP>

2

เพราะลูกธนูของพระองคEมเข้าไปในข้าพระองคEและพระหัตถEองพระองคEงมาเหนือข้าพระองคEP>

3

เพราะพระพิโรธของพระองคEึงไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองคEเพราะบาปของข้าพระองคEึงไม่มีอนามัยในกระดูกของข้าพระองคEP>

4

เพราะความชั่วช้าของข้าพระองคE่วมศีรษะ มันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองคEP>

5

เพราะความโง่เขลาของข้าพระองคEาดแผลของข้าพระองคEึงเหม็นและเปื่อยเน่า

6

ข้าพระองคEนักใจ ข้าพระองคE็งอลงมาก ข้าพระองคEดินเป็นทุกขEปวันยังค่ำ

7

เพราะบั้นเอวของข้าพระองคEต็มไปด้วยโรคที่น่ารังเกียจ และไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองคEP>

8

ข้าพระองคE่วงโรยและฟกช้ำทีเดียว ข้าพระองคEรวญครางเพราะใจข้าพระองคEม่สงบ

9

ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองคE็แจ้งอยู่ต่อพระพักตรEระองคEการถอนหายใจของข้าพระองคE็ไม่พ้นที่พระองคEรงทราบ

10

หัวใจของข้าพระองคEต้น และกำลังของข้าพระองคEมดไป และความสว่างของนัยนEาของข้าพระองคE็สูญไปจากข้าพระองคEสียแล้วด้วย

11

มิตรและเพื่อนของข้าพระองคEืนเด่นอยู่ห่างจากภัยพิบัติของข้าพระองคEและญาติของข้าพระองคEืนห่างออกไปไกลโพ้น

12

และบรรดาผู้ที่แสวงชีวิตของข้าพระองคEด้วางบ่วงไวEบรรดาผู้ที่คิดทำร้ายข้าพระองคEูดเป็นอุบาย และรำพึงถึงการทรยศอยู่วันยังค่ำ

13

แต่ข้าพระองคEหมือนคนหูหนวก ข้าพระองคEม่ได้ยิน ข้าพระองคEหมือนคนใบ้ผู้ไม่อ้าปากของเขา

14

พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองคEหมือนคนที่ไม่ได้ยิน ซึ่งในปากของเขาไม่มีการตัดพ้อ

15

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEแต่ข้าพระองคEวังใจในพระองคEโอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองคEือพระองคEู้ที่จะทรงฟังข้าพระองคEP>

16

เพราะข้าพระองคEูลว่า "ขอโปรดฝังข้าพระองคEถิด มิฉะนั้นพวกเขาจะเปรมปรีดิEพราะข้าพระองคEคือผู้ที่โอ้อวดต่อข้าพระองคEมื่อเท้าข้าพระองคEลาดไป"

17

เพราะข้าพระองคEะล้มแล้ว และความเศร้าโศกอยู่ต่อหน้าข้าพระองคEสมอ

18

ข้าพระองคEะสารภาพความชั่วช้าของข้าพระองคEข้าพระองคEะเป็นทุกขEพราะบาปของข้าพระองคEP>

19

บรรดาผู้ที่เป็นคู่อริของข้าพระองคE็ว่องไวและแข็งแรง และคนที่เกลียดข้าพระองคEดยไร้เหตุทวีมากขึ้น

20

บรรดาผู้ที่กระทำชั่วแก่ข้าพระองคEอบแทนความดี เป็นปฏิปักษEองข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEิดตามความดี

21

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองคEขออย่าสถิตไกลจากข้าพระองคEP>

22

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองคEขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองคEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 39

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com