พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 32

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 33

1

โอ ข้าแต่ท่านผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิEนพระเยโฮวาหEการสรรเสริญนั้นควรแก่คนเที่ยงธรรม

2

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหE้วยพิณเขาคูEจงถวายสดุดีแด่พระองคE้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย

3

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองคEจงดีดสายอย่างแคล่วคล่องพร้อมกับโห่ร้อง

4

เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาหEที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจของพระองคE็สำเร็จด้วยความจริง

5

พระองคEรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มด้วยความดีของพระเยโฮวาหEP>

6

โดยพระวจนะของพระเยโฮวาหE้าสวรรคE็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐEองพระองคEP>

7

พระองคEรงรวบรวมน้ำทะเลไว้ด้วยกันเป็นกองใหญEและทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง

8

ให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเยโฮวาหEให้บรรดาชาวพิภพทั้งปวงยืนตะลึงพรึงเพริดต่อพระองคEP>

9

เพราะพระองคEรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองคEรงบัญชา มันก็ออกมา

10

พระเยโฮวาหEรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆเปล่าประโยชนEพระองคEรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผล

11

คำปรึกษาของพระเยโฮวาหEั้งมั่นคงเป็นนิตยEพระดำริในพระทัยของพระองคEยู่ทุกชั่วอายุ

12

ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาหE็เป็นสุข คือชนชาติซึ่งพระองคEรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองคEP>

13

พระเยโฮวาหEอดพระเนตรจากฟ้าสวรรคEพระองคEอดพระเนตรบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

14

จากที่ซึ่งพระองคEระทับพระองคEอดพระเนตรเหนือชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

15

คือพระองคEู้ทรงประดิษฐEิตใจของเขาทั้งหลายทุกคน และทรงพิจารณากิจการของเขาทั้งหลายทั้งสิ้น

16

กองทัพใหญ่หาช่วยให้กษัตริยEงคEนึ่งองคEดรอดพ้นไปไมEกำลังอันมากมายก็ไม่ช่วยนักรบให้พ้นไดEP>

17

ม้าศึกจะเป็นที่หวังความปลอดภัยก็หาไมEกำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ไดEP>

18

ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาหEยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองคEเหนือผู้ที่หวังในความเมตตาของพระองคEP>

19

เพื่อพระองคEะทรงช่วยจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุราช และให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลากันดารอาหาร

20

จิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเยโฮวาหEพระองคEรงเป็นความอุปถัมภEละเป็นโล่ของเรา

21

เออ จิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองคEเพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิEองพระองคEP>

22

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอความเมตตาของพระองคEงอยู่เหนือข้าพระองคEั้งหลายตามที่ข้าพระองคEวังใจในพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 34

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com