พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 30

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 31

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคEางใจในพระองคEขออย่าให้ข้าพระองคEด้อายเลย ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นในความชอบธรรมของพระองคEP>

2

ขอทรงเงี่ยพระกรรณให้แก่ข้าพระองคEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้รอดอย่างรวดเร็วเถิด ขอพระองคEรงเป็นศิลาเข้มแข็งของข้าพระองคEเป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองคEห้รอด

3

พระเจ้าข้า พระองคEรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองคEขอทรงพาและนำข้าพระองคE้วยเห็นแก่พระนามของพระองคEP>

4

ขอทรงปลดข้าพระองคEอกจากข่ายที่พวกเขาวางอย่างลับๆเพื่อดักข้าพระองคEเพราะพระองคEรงเป็นกำลังของข้าพระองคEP>

5

ข้าพระองคEอบจิตวิญญาณของข้าพระองคEว้ในพระหัตถEองพระองคEโอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งความจริง พระองคEรงไถ่ข้าพระองคEล้ว

6

ข้าพระองคEกลียดบรรดาผู้ที่นับถือพระเทียมเท็จ แต่ข้าพระองคEางใจในพระเยโฮวาหEP>

7

ข้าพระองคEะเปรมปรีดิEละยินดีในความเมตตาของพระองคEเพราะพระองคEรงทอดพระเนตรความทุกขEจของข้าพระองคEพระองคEรงทราบเรื่องความทุกขEากแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองคEP>

8

และมิได้ทรงมอบข้าพระองคEว้ในมือของศัตรู พระองคEรงวางเท้าของข้าพระองคEว้ในที่กว้างขวาง

9

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEำลังทุกขEจ นัยนEาของข้าพระองคE็ร่วงโรยไปเพราะความระทม ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายของข้าพระองคE้วย

10

เพราะชีวิตของข้าพระองคE็ร่อยหรอไปด้วยความทุกขEศก และปีเดือนของข้าพระองคE็หมดไปด้วยการถอนหายใจ กำลังของข้าพระองคE่อนลงเพราะความชั่วช้าของข้าพระองคEและกระดูกของข้าพระองคE็ร่วงโรยไป

11

ข้าพระองคEป็นที่นินทาท่ามกลางบรรดาปฏิปักษEองข้าพระองคEโดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้าพระองคEเป็นเรื่องน่าครั่นคร้ามของผู้ที่คุ้นเคย ผู้ที่เห็นข้าพระองคEนถนนก็หนีข้าพระองคEป

12

เขาลืมข้าพระองคEสียประหนึ่งว่าเป็นคนตายแล้ว ข้าพระองคEหมือนอย่างภาชนะที่แตก

13

พระเจ้าข้า ข้าพระองคEด้ยินเสียงซุบซิบของคนเป็นอันมาก มีความสยดสยองอยู่ทุกด้าน ขณะเมื่อเขาร่วมกันคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองคEขณะที่เขาปองร้ายชีวิตของข้าพระองคEP>

14

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEแต่ข้าพระองคEางใจในพระองคEข้าพระองคEูลว่า "พระองคEรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองคE

15

วันเวลาของข้าพระองคEยู่ในพระหัตถEองพระองคEขอพระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นมือศัตรูและผู้ข่มเหงของข้าพระองคEP>

16

ขอพระพักตรEระองคEอแสงบนผู้รับใช้ของพระองคEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้รอดด้วยความเมตตาของพระองคEP>

17

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขออย่าให้ข้าพระองคEด้อาย เพราะข้าพระองคE้องทูลพระองคEขอให้คนชั่วได้อาย ขอให้เขาเงียบเสียงไปยังแดนผู้ตาย

18

ขอให้ริมฝีปากที่มุสาเป็นใบEซึ่งพูดทะลึ่งอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิ่น

19

โอ ความดีของพระองคEุดมสักเท่าใดที่พระองคEรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองคEและทรงกระทำไว้เพื่อผู้ที่วางใจในพระองคEต่อหน้าบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

20

พระองคEรงซ่อนเขาไว้ในความลึกลับแห่งพระพักตรEระองคEห้พ้นจากการปองร้ายของมนุษยEพระองคEรงยึดเขาไว้อย่างลึกลับในที่กำบังของพระองคEห้พ้นจากลิ้นที่ทะเลาะวิวาท

21

สาธุการแด่พระเยโฮวาหEเพราะพระองคEรงสำแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรยEองพระองคEก่ข้าพระองคEนเมืองเข้มแข็ง

22

ด้วยข้าพระองคEล่าวอย่างรีบร้อนว่า "ข้าพระองคEูกตัดขาดไปพ้นสายพระเนตรของพระองคEล้ว" แต่พระองคEังทรงได้ยินเสียงแห่งคำวิงวอนของข้าพระองคEเมื่อข้าพระองคE้องทูลขอต่อพระองคEP>

23

โอ ท่านบรรดาวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองคEอE จงรักพระเยโฮวาหEเพราะพระเยโฮวาหEรงพิทักษEักษาคนสัตยEื่อไวEแต่ทรงสนองผู้กระทำอหังการอย่างเต็มขนาด

24

จงเข้มแข็ง และพระองคEะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทั้งปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาหEP>

เพลงสดุดี / Psalms 32

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com