พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 24

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 25

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEจิตวิญญาณข้าพระองคEั้งใจแน่วแน่ในพระองคEP>

2

โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองคEข้าพระองคEางใจในพระองคEขออย่าให้ข้าพระองคEด้อาย ขออย่าให้ศัตรูของข้าพระองคEด้ไชโยเหนือข้าพระองคEP>

3

เออ อย่าให้ผู้ใดๆที่เฝ้าพระองคEยู่นั้นได้อาย แต่ผู้ที่ละเมิดโดยไม่มีเหตุนั้นขอให้ได้รับความอาย

4

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงกระทำให้ข้าพระองคEู้จักพระมรรคาของพระองคEขอทรงสอนวิถีของพระองคEก่ข้าพระองคEP>

5

ขอทรงนำข้าพระองคEปในความจริงของพระองคEและขอทรงสอนข้าพระองคEเพราะพระองคEรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองคEข้าพระองคEอคอยพระองคEยู่วันยังค่ำ

6

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองคEละถึงความเมตตาของพระองคEด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่กาลก่อน

7

ขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองคEหรือการละเมิดของข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEด้วยเห็นแก่ความดีของพระองคEขอทรงนึกถึงข้าพระองคE้วยเห็นแก่ความเมตตาของพระองคEP>

8

พระเยโฮวาหEรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะนั้นพระองคEะทรงสั่งสอนพระมรรคานั้นแก่คนบาป

9

พระองคEะทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองคEก่คนใจถ่อม

10

พระมรรคาทั้งสิ้นของพระเยโฮวาหEป็นความเมตตาและความจริง แก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองคEP>

11

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองคEขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของข้าพระองคEเพราะความชั่วนั้นใหญ่โตนัก

12

ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเยโฮวาหEพระองคEะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกไดEP>

13

จิตวิญญาณเขาเองจะอาศัยอยู่อย่างสงบ และเชื้อสายของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิEP>

14

ความลึกลับของพระเยโฮวาหEีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองคEและพระองคEะทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองคEก่เขาเหล่านั้น

15

ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเยโฮวาหEสมอ เพราะพระองคEะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย

16

ขอพระองคEรงหันมาทางข้าพระองคEและมีพระเมตตาต่อข้าพระองคEเพราะข้าพระองคE้าเหว่และเป็นทุกขEยูEP>

17

ความยากลำบากในใจของข้าพระองคE็ขยายกว้างออกไป โอ ขอทรงนำข้าพระองคEอกจากความทุกขEจของข้าพระองคEP>

18

ขอทรงพิจารณาความทุกขEากและความยากลำบากของข้าพระองคEและทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองคEสีย

19

ขอทรงพิจารณาว่าคู่อริของข้าพระองคEีมากเท่าใด และเขาเกลียดชังข้าพระองคE้วยความเกลียดอย่างทารุณสักเพียงใด

20

โอ ขอทรงระแวดระวังชีวิตของข้าพระองคEและช่วยข้าพระองคEห้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองคEด้รับความอาย เพราะข้าพระองคEางใจในพระองคEP>

21

ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองคEวEเพราะข้าพระองคEอคอยพระองคEยูEP>

22

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา

เพลงสดุดี / Psalms 26

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com