พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 23

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 24

1

แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นของพระเยโฮวาหEทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น

2

เพราะพระองคEองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำ

3

ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเยโฮวาหEและผู้ใดจะยืนอยู่ในที่บริสุทธิEองพระองคEP>

4

คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิEผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งไร้สาระและมิได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวง

5

เขาจะรับพระพรจากพระเยโฮวาหEและความชอบธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา

6

อย่างนี้แหละเป็นยุคที่เสาะหาพระองคEที่เสาะหาพระพักตรEองพระองคEโอ ยาโคบเอE เซลาหEP>

7

โอ ประตูเมืองเอE จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิรันดรEอE จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริยEู้ทรงสง่าราศีจะได้เสด็จเข้ามา

8

กษัตริยEู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ใด คือพระเยโฮวาหEผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเยโฮวาหEู้ทรงอานุภาพในสงคราม

9

โอ ประตูเมืองเอE จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิรันดรEอE จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริยEู้ทรงสง่าราศีจะได้เสด็จเข้ามา

10

กษัตริยEู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ใด คือพระเยโฮวาหEอมโยธา พระองคEรงเป็นกษัตริยEู้ทรงสง่าราศี เซลาหEP>

เพลงสดุดี / Psalms 25

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com