พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 19

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 20

1

ขอพระเยโฮวาหEรงฟังท่านในวันยากลำบาก พระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบพิทักษEักษาท่าน

2

ขอพระองคEรงให้ความช่วยเหลือมาจากสถานบริสุทธิEและทรงเพิ่มกำลังให้แก่ท่านมาจากเมืองศิโยน

3

ขอทรงระลึกถึงเครื่องถวายทั้งสิ้นของท่าน และโปรดปรานเครื่องเผาบูชาของท่าน เซลาหEP>

4

ขอทรงประสิทธิEระสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย และให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น

5

เพื่อพวกเราจะได้โห่ร้องเนื่องด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของเรา ขอพระเยโฮวาหEรงโปรดให้คำทูลขอทั้งสิ้นของท่านสำเร็จเถิด

6

บัดนีEข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาหEะทรงช่วยผู้ที่พระองคEรงเจิมไวEพระองคEะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรคEันบริสุทธิEองพระองคEและโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพด้วยพระหัตถEวาของพระองคEP>

7

บ้างก็วางใจในรถรบ บ้างก็วางใจในม้า แต่เราจะระลึกถึงพระนามพระเยโฮวาหEระเจ้าของเรา

8

เขาทั้งหลายจะล้มพับลงไป แต่เราจะลุกขึ้นยืนตรงอยูEP>

9

ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงช่วยข้าพระองคEั้งหลายให้รอดเถิด ขอให้กษัตริยEรงฟังเมื่อข้าพระองคEั้งหลายร้องทูลต่อท่าน

เพลงสดุดี / Psalms 21

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com