พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 16

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 17

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงสดับความฝ่ายยุติธรรม ทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองคEขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคำอธิษฐานของข้าพระองคEซึ่งมาจากริมฝีปากที่ไม่มีการหลอกลวงของข้าพระองคEP>

2

ขอให้การชนะความของข้าพระองคEาจากพระพักตรEระองคEขอพระเนตรของพระองคEรงเห็นสิ่งเที่ยงธรรม

3

เมื่อพระองคEรงลองจิตใจของข้าพระองคEและเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองคEนเวลากลางคืน เมื่อทรงทดสอบข้าพระองคEล้ว พระองคEะไม่ทรงพบความชั่วในข้าพระองคEลย ข้าพระองคEั้งใจแล้วว่าปากของข้าพระองคEะมิได้ละเมิด

4

เกี่ยวด้วยกิจการของมนุษยEโดยพระวจนะจากพระโอษฐEองพระองคEข้าพระองคEิได้ข้องเกี่ยวกับทางแห่งคนทารุณโหดร้าย

5

ขอให้ย่างเท้าของข้าพระองคEนบสนิทกับวิถีของพระองคEเพื่อเท้าของข้าพระองคEิได้พลาด

6

โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองคE้องทูลถึงพระองคEเพราะพระองคEะทรงสดับข้าพระองคEขอทรงเอียงพระกรรณสดับถ้อยคำของข้าพระองคE้วยเถิด

7

โอ ข้าแต่พระผู้ช่วยของบรรดาผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษEองเขา ณ พระหัตถEวาของพระองคEขอทรงสำแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรยEองพระองคEP>

8

ขอทรงรักษาข้าพระองคEังแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองคEว้ภายใต้ร่มปีกของพระองคEP>

9

ให้พ้นจากคนชั่วผู้ล้างผลาญและจากศัตรูผู้คอยเข่นฆ่าซึ่งล้อมข้าพระองคEว้โดยรอบ

10

เขาปิดใจของเขาไว้เพราะเหตุความมั่งคั่งของตน ปากของเขาพูดคำหยิ่งยโส

11

เขาสะกดรอยข้าพระองคEเดีEวนี้ได้ล้อมข้าพระองคEวEเขาจับตาดูข้าพระองคEพื่อจะเหวี่ยงข้าพระองคEงดิน

12

เขาเป็นดุจสิงโตที่กระหายเหยื่อของมัน เหมือนดังสิงโตหนุ่มซึ่งซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ลับ

13

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไวEและคว่ำเขาลงเสีย ขอทรงช่วยชีวิตของข้าพระองคEห้พ้นจากคนชั่วด้วยดาบของพระองคEP>

14

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากมนุษยEู้ซึ่งเป็นพระหัตถEองพระองคEจากมนุษยEห่งโลกนีEจากมนุษยEู้ซึ่งมีส่วนของชีวิตนีEผู้ซึ่งพระองคEรงให้ท้องของเขาเต็มไปด้วยทรัพยEมบัติที่พระองคEรงซ่อนไวEพวกเขามีลูกหลานอุดมสมบูรณEและส่วนที่เหลือเขามอบไว้ให้แก่ลูกอ่อนของเขา

15

ส่วนข้าพระองคEข้าพระองคEะเห็นพระพักตรEองพระองคEนความชอบธรรม เมื่อข้าพระองคEื่นขึ้น ข้าพระองคEะอิ่มเอิบใจด้วยพระลักษณะของพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 18

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com