พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 14

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 15

1

ข้าแต่พระเยโฮวาหEผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองคEผู้ใดจะอยู่บนภูเขาอันบริสุทธิEองพระองคEP>

2

คือผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรม และประพฤติตามความชอบธรรม และพูดความจริงจากใจของตน

3

ผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้าย ไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนบ้าน และไม่ตำหนิเพื่อนบ้านของตน

4

ในสายตาของเขา คนถ่อยเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเยโฮวาหEเมื่อให้คำสัตยEฏิญาณแล้วต้องพบกับความปวดร้าวเขาก็ไม่กลับคำ

5

เขาเป็นผู้ที่มิได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ย และไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิด ผู้ซึ่งกระทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิตยEP>

เพลงสดุดี / Psalms 16

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com