พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 12

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 13

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEอีกนานเท่าใดพระองคEะทรงลืมข้าพระองคEสีย เป็นนิตยEรือ พระองคEะปิดบังพระพักตรEองพระองคEากข้าพระองคEานเท่าใด

2

ข้าพระองคEะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองคEและมีความทุกขEศกอยู่ในใจทุกวันนานเท่าใด ศัตรูของข้าพระองคEะเหนือข้าพระองคEานเท่าใด

3

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพระองคEขอทรงพิจารณา และฟังข้าพระองคE้วยเถิด ทั้งขอทรงเพิ่มความสว่างแก่ตาข้าพระองคEเกลือกว่าข้าพระองคEะหลับอยู่ในความตาย

4

เกรงว่าศัตรูของข้าพระองคEะว่า "เราชนะเขาแล้ว" เกรงว่าคู่อริของข้าพระองคEะเปรมปรีดิEพราะข้าพระองคEำลังหวั่นไหว

5

แต่ข้าพระองคEางใจในความเมตตาของพระองคEจิตใจของข้าพระองคEะเปรมปรีดิEนความรอดของพระองคEP>

6

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาหEเพราะว่าพระองคEรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณEP>

เพลงสดุดี / Psalms 14

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com