พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 9

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 10

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEไฉนพระองคEระทับยืนอยู่ห่างไกล ไฉนพระองคEรงซ่อนพระองคEสียในยามยากลำบาก

2

คนชั่วข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้เขาติดกับบ่วงแร้วแห่งอุบายที่เขาคิดขึ้นนั้น

3

เพราะคนชั่วอวดถึงสิ่งที่ใจเขาอยากได้นั้น และอวยพรคนที่โลภ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาหEรงเกลียดชัง

4

เพราะคนชั่วนั้นด้วยสีหน้าที่เย่อหยิ่งยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิได้อยู่ในความคิดทั้งสิ้นของเขาเลย

5

วิธีการของคนชั่วร้ายกาจอยู่ทุกเวลา การพิพากษาของพระองคEยู่สูงพ้นสายตาของเขา เขาพ่นความร้ายใส่บรรดาคู่อริของเขา

6

โดยคิดในใจของเขาว่า "ข้าจะไม่หวั่นไหว เพราะข้าจะไม่พบความยากลำบากเลย"

7

การแช่งด่า การล่อลวง และการฉ้อฉลอยู่เต็มปากของเขา ความชั่วร้ายและความเลวทรามอยู่ใต้ลิ้นของเขา

8

เขานั่งซุ่มคอยดักทำร้ายอยู่ตามชนบท และกระทำฆาตกรรมคนไร้ผิดเสียในที่เร้นลับ ตาของเขาสอดหาคนยากจน

9

เขาซุ่มอยู่ในที่ลับเหมือนสิงโตอยู่ในที่กำบัง เขาซุ่มอยู่เพื่อจับคนยากจน แล้วเขาฉุดลากคนยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา

10

เขาหมอบลงและย่อตัวลง เพื่อคนยากจนจะจมลงด้วยพวกที่แข็งแรงของเขา

11

เขาคิดในใจว่า "พระเจ้าลืมแล้ว พระองคEรงซ่อนพระพักตรEละจะไม่ทรงเห็นเลย"

12

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชูพระหัตถEองพระองคEึ้น ขออย่าทรงลืมคนที่ถ่อมตัวลง

13

ไฉนคนชั่วจึงประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของตนเองว่า "พระองคEะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราว"

14

พระองคEรงเห็น เออ พระองคEรงพิเคราะหEวามยากลำบากและความโกรธเคืองแล้ว เพื่อพระองคEะได้ทรงดำเนินคดีด้วยพระหัตถEองพระองคEคนยากจนมอบตัวไว้กับพระองคEพระองคEรงเป็นผู้ช่วยคนกำพร้าพ่อ

15

ขอพระองคEรงหักแขนของคนชั่วและคนกระทำชั่ว ขอทรงค้นความชั่วของเขาออกมาจนหมดสิ้น

16

พระเยโฮวาหEรงเป็นพระมหากษัตริยEยู่เป็นนิตยEิรันดรEบรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองคEP>

17

ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระองคEรงสดับความปรารถนาของคนที่ถ่อมตัวลง จะทรงเสริมกำลังใจเขา และพระองคEะทรงเงี่ยพระกรรณสดับถ้อยคำของเขา

18

เพื่อประทานความยุติธรรมแก่คนกำพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับ เพื่อมนุษยEนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป

เพลงสดุดี / Psalms 11

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com