พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 7

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 8

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEือองคEระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองคEพระนามของพระองคEูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระองคEู้ทรงตั้งสง่าราศีของพระองคEว้เหนือฟ้าสวรรคEั้งหลาย

2

จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม พระองคEรงตั้งกำลังเพราะบรรดาคู่อริของพระองคEเพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น

3

เมื่อข้าพระองคEิจารณาดูฟ้าสวรรคEันเป็นฝีนิ้วพระหัตถEองพระองคEดวงจันทรEละดวงดาวซึ่งพระองคEด้ทรงสถาปนาไวEP>

4

มนุษยEป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองคEรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษยEป็นผู้ใดซึ่งพระองคEรงเยี่ยมเยียนเขา

5

เพราะพระองคEรงทำให้เขาต่ำกว่าพวกทูตสวรรคEต่หน่อยเดียว และทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา

6

พระองคEรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองคEพระองคEรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา

7

คือฝูงแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตวE่าด้วย

8

ตลอดทั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ไปมาอยู่ตามทะเล

9

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEือองคEระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองคEพระนามของพระองคEูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

เพลงสดุดี / Psalms 9

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com