พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 5

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 6

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขออย่าทรงขนาบข้าพระองคEมื่อทรงโกรธ และขออย่าทรงลงทัณฑE้าพระองคE้วยพระพิโรธของพระองคEP>

2

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองคEพราะข้าพระองคE่อนโหยโรยแรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงรักษาข้าพระองคEพราะกระดูกของข้าพระองคEุกขEากลำบากนัก

3

ทั้งจิตใจของข้าพระองคE็ทุกขEากลำบากอย่างยิ่ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEอีกนานสักเท่าใด

4

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงหันมาช่วยชีวิตของข้าพระองคEห้พ้นด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้รอดเพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองคEP>

5

เพราะถ้าในความตาย ไม่มีการระลึกถึงพระองคEแล้วในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองคEP>

6

ข้าพระองคE่อนเปลี้ยด้วยการคร่ำครวญ และหลั่งน้ำตาท่วมที่นอนตลอดทั้งคืน ที่เอนกายก็ชุ่มโชกไปด้วยน้ำตาของข้าพระองคEP>

7

ตาของข้าพระองคEรุดโทรมไปเพราะความทุกขEจ มันอ่อนเพลียลงเพราะคู่อริทั้งปวงของข้าพระองคEP>

8

บรรดาเจ้าผู้กระทำความชั่วช้าจงพรากไปจากข้า เพราะพระเยโฮวาหEรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้ว

9

พระเยโฮวาหEรงสดับคำวิงวอนของข้า พระเยโฮวาหEะทรงรับคำอธิษฐานของข้า

10

ขอให้ศัตรูทั้งสิ้นของข้าได้อายและลำบากยากนัก ขอให้เขาทั้งหลายหันกลับและได้รับความอับอายในพริบตาเดียว

เพลงสดุดี / Psalms 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com